Κατανομή Ύλης

Κατανομή Ύλης

1η εβδομάδα

 Εισαγωγή.  Μηχανισμοί μεταφοράς θερμότητας

2η εβδομάδα

 Θερμοδυναμική. Μακροσκοπικά ισοζύγια
3η εβδομάδα
 Μεταφορά με Aγωγή. Θερμική Aγωγιμότητα (στερεά, υγρά, αέρια). Νόμος Fourier. Εξίσωση θερμότητας. Συνοριακές, Aρχικές Συνθήκες.
4η εβδομάδα
 Μονοδιάστατη Αγωγή σε Μόνιμη Κατάσταση. Η έννοια της Θερμικής Αντίστασης/
5η εβδομάδα
 Ολοκληρωτική μορφή Εξίσωσης Θερμότητας. Σύνθετα Τοιχώματα (επίπεδα - κυλινδρικά - σφαιρικά)
6η εβδομάδα
 Μονοδιάστατη Αγωγή και Παραγωγή Θερμότητας.
7η εβδομάδα
 Μεταφορά Θερμότητας από εκτεινόμενες επιφάνειες. Πτερύγια. Απόδοση (Αποτελεσματικότητα (effectiveness) - Αποδοτικότητα (efficiency)).
8η εβδομάδα
 Μεταφορά Θερμότητας με Αγωγή σε Μη-μόνιμη κατάσταση: Μοντέλο συγκεντρωμένης χωρητικότητας (lumped capacitance model), Ημιάπειρο στερεό.
9η εβδομάδα
 Δι-διάστατη αγωγή σε μόνιμη κατάσταση.
10η εβδομάδα
 Μεταφορά με συναγωγή – Οριακό στρώμα ταχύτητας – Θερμότητας - Μάζας.
11η εβδομάδα
 Μεταφορά Μάζας. Μίγματα, ορισμοί. Νόμος Διάχυσης Fick.
12η εβδομάδα
 Μεταφορά σε μακροσκοπικά κινούμενα και ακίνητα ρευστά (Διάχυση – Μεταγωγή (advection)). Εξίσωση Διάχυσης.
13η εβδομάδα
Διάχυση με Oμογενή,  Eτερογενή Aντίδραση.