Βιβλιογραφία

Θερμά Συνιστώμενη

 1. F.P Incropera and D.P. DeWitt. “Fundamentals of Heat and Mass Transfer”. 6th edition, J. Willey, 2007
 2. T.L. Bergman, A.S. Lavine, F.P. Incropera, D.P. DeWitt Fundamentals of Heat and Mass Transfer, 7th Edition 2011.
 3. J.R. Welty, C.E. Wicks, R.E. Wilson and G. Rorrer. Fundamentals of Momentum, Heat and Mass Transfer". 5th edition, J. Wiley, 2008.
 4. A.F. Mills. “Heat and mass transfer”. Irwin, 1995.S. Middleman. “An introduction to mass and heat transfer. Principles of analysis and design”. Wiley, 1998.
 5. R.B. Bird, W.E. Stewart and E.N. Lightfoot. “Transport Phenomena”. J. Wiley, 2nd Edition. New York, 2002.

Άλλη

 1. Ξ. Κακάτσιος. “Αρχές Μεταφοράς Θερμότητας και Μάζης”. Εκδόσεις Συμεών. Αθήνα, 2006.
 2. R.S. Brodkey and H.C. Hershey. “Transport Phenomena”. McGraw – Hill, 1988.
 3. C.J. Geancoplis. “Mass Transport Phenomena”. Holt, Rinehart and Winston Inc., New York, 1972.
 4. A.L. Hines and R.N. Maddox. “Mass Transfer. Fundamentals and Applications”. Prentice - Hall, 1985.
 5. E.L. Cussler. “Diffusion Mass Transfer in Fluid Systems”. Cambridge Univ. Press, 2nd Edition. 1997.
 6. T.K. Sherwood, R.L. Pigford and C.R. Wilke. “Mass Transfer” McGraw Hill, Kogakusha Ltd., 1975.
 7. Ι.Ν. Μαρκόπουλος. “Μεταφορά Μάζας”. University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 1992.