Ειδικά Θέματα

Video clip 1  : ροϊκές γραμμές (streamlines), τροχιές (pathlines) και ινώδεις φλέβες (streaklines) σε μη μόνιμη ροή

Video clip  2: ρεολογική συμπεριφορά ρευστών 

Video clip 3: ροή με οριακό στρώμα

Video clip 4: Οπισθέλκουσα: Μερικά παράξενα πειράματα