Βιβλιογραφία
  • Smith, J.M., Van Ness, H.C., 1987. Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics, McGraw-Hill, New York.
  • Prausnitz, J.M., Lichtenthaler, R.N., de Azevedo, E.G., 1986. Molecular Thermodynamics of Fluid-Phase Equilibria, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J.

Ιδιαίτερα χρήσιμα βοηθήματα  για την εύρεση δεδομένων αποτελούν τα βιβλία :

  • Reid, R.C., Prausnitz, J.M., Poling, B.E., 1987. The Properties of Gases and Liquids, McGraw-Hill, New York.
  • Α. Παπαϊωάννου, Θερμοφυσικές Ιδιότητες Χημικών Ουσιών και Συστήματα Μονάδων, Εκδόσεις ΚΟΡΑΛΙ, Αθήνα, 2002.