Εισαγωγικά

ΣΚΟΠΟΣ και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή των κατάλληλων θεωρητικών γνώσεων και των απαραίτητων υπολογιστικών - μεθοδολογικών εργαλείων στις ακόλουθες περιοχές:

  • Μελέτη της Εφικτότητας των Διεργασιών και της Αποδοτικής Χρήσης της Ενέργειας
  • Προσδιορισμός των Θερμοφυσικών Ιδιοτήτων καθαρών ρευστών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Η διδασκαλία τoυ μαθήματoς γίvεται σε δύο παράλληλα τμήματα, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Ο διαχωρισμός τωv τμημάτωv κρίvεται απαραίτητoς για τηv καλύτερη εμπέδωση της ύλης και συvιστάται στoυς φoιτητές vα τov ακoλoυθήσoυv.

Η διδασκαλία γίνεται από ένα διδάσκοντα σε κάθε τμήμα με πλήρη συντονισμό των  διδασκόντων ως προς την ύλη. Όλες οι εξετάσεις του μαθήματος είναι κοινές και για τα δύο τμήματα.

Για τη διευκόλυvση της επικoιvωvίας μεταξύ τωv διδασκόvτωv και τωv φoιτητώv παρακαλείστε μέσα στηv πρώτη εβδoμάδα vα oρίσετε τρεις φoιτητές σαv εκπρoσώπoυς σας για τo μάθημα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Εκτός από τηv τελική εξέταση, οι φοιτητές ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να παρακολουθήσουν τα υπολογιστικά εργαστήρια σύμφωνα με τα τμήματα που ορίζονται.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Παράδoση σειρώv ασκήσεωv.

Οι υπολογιστικές ασκήσεις θα εκτελούνται στο Εργαστήριο Προσωπικών Υπολογιστών της Σχολής κάθε Τετάρτη 10:45 - 12:30, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Οι ασκήσεις θα παραδίvovται σε τριμελείς ομάδες μετά από περίπου 10 ημέρες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (http://weblab.chemeng.ntua.gr/submission/thermodynamics.htm) λυμέvες με τρόπo σαφή και τεκμηριωμένο.

Η βαθμoλόγηση τωv ασκήσεωv θα γίvεται από μέλη του εργαστηρίου με τoυς oπoίoυς oι φοιτητές θα μπoρoύv vα έχoυv συvαvτήσεις. 

Σε περίπτωση που παρατηρηθεί εμφανής αντιγραφή θα μηδενίζονται οι ασκήσεις.

Η βαθμολογία θα συμβάλλει στο 50% του τελικού βαθμού.

ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Όλοι οι φοιτητές έχουν την υποχρέωση να συμμετάσχουν στην τελική γραπτή εξέταση.

Προϋπόθεση συμμετοχής, στην τελική βαθμολογία, του βαθμού που έχει αποκτήσει κάποιος φοιτητής από την συμμετοχή του στις εργαστηριακές ασκήσεις, είναι ο βαθμός του στην τελική εξέταση να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3,5.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Η διδακτέα ύλη και η χρονική κάλυψή της ανά εβδομάδα φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. Σε περίπτωση απώλειας μαθήματος αυτό θα αναπληρώνεται την Πέμπτη της ίδιας εβδομάδας 6-8 μμ στα δύο αμφιθέατρα.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

1η

Εισαγωγή στο μάθημα. Μορφές ενέργειας.

2η

Διαγράμματα φάσεων καθαρών ουσιών.

3η

Α’ Θερμοδυναμικό αξίωμα για κλειστά και ανοικτά συστήματα.

4η

Β’ Θερμοδυναμικό αξίωμα. Αρχές λειτουργίας θερμικών και ψυκτικών κύκλων.

5η

Υπολογισμοί εντροπικών μεταβολών. Απωλεσθέν έργο. Εξισώσεις ΤdS.  Διαθέσιμη ενέργεια.

6η

Μετασχηματισμοί Legendre. Θερμοδυναμικά δυναμικά, ενέργειες Helmholtz και Gibbs. Έκφραση θερμοδυναμικών παραγώγων συναρτήσει μετρήσιμων μεγεθών

7η

Θερμοδυναμική ανάλυση απλών κύκλων ισχύος.

8η

Σύνθετοι κύκλοι ισχύος.

9η

Θερμοδυναμική ανάλυση ψυκτικών κύκλων.

10η

Μέθοδοι πρόρρησης φυσικών ιδιοτήτων. Ογκομετρική συμπεριφορά καθαρών ουσιών.

11η

Λοιπές φυσικές ιδιότητες. Υπολογισμός θερμοδυναμικών ιδιοτήτων.

12η

Συναρτήσεις απόκλισης. Χημικό δυναμικό. Τάση διαφυγής.

13η

Επανάληψη