1. ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος «Κατεργασία Επιφανειών» είναι η εκπαίδευση των σπουδαστών της Σχολής Χημικών Μηχανικών στις διεργασίες βελτιστοποίησης ιδιοτήτων επιφανειών, με έμφαση στις διεργασίες επιμεταλλώσεων.

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Εισαγωγή: Στοιχεία Ηλεκτροχημείας και Χημείας Στερεάς Κατάστασης

(1η εβδομάδα διδασκαλίας)

 • Προ-κατεργασία επιφανειών και καθαρισμός: Μηχανικές, χημικές και ηλεκτροχημικές κατεργασίες για την προετοιμασία και καθαρισμό των επιφανειών προς επιμετάλλωση

(2η εβδομάδα διδασκαλίας)

 • Τεχνικές επιμετάλλωσης: Ταξινόμηση διαδικασιών επιμετάλλωσης, μελέτη μικροδομής και ιδιοτήτων επικαλύψεων, βιομηχανικές εφαρμογές

(3η εβδομάδα διδασκαλίας)

 • Ηλεκτρολυτικές επιμεταλλώσεις: Παράμετροι που ελέγχουν την ηλεκτραπόθεση, επιμετάλλωση Cu, Zn, Cr, Ni, Sn, Cd και ευγενών μετάλλων

(4η και 5η εβδομάδα διδασκαλίας)

 • Σύνθετες ηλεκτρολυτικές επικαλύψεις μεταλλικής μήτρας: Παρασκευή, ιδιότητες, εφαρμογές

(6η εβδομάδα διδασκαλίας)

 • Μη ηλεκτρολυτικές επιμεταλλώσεις: Επιμεταλλώσεις από τηγμένο μέταλλο,

με χημικές μεθόδους, κ.ά.

(7η εβδομάδα διδασκαλίας)

 • Επικαλύψεις από αέρια φάση: Φυσικές μέθοδοι, χημικές μέθοδοι (π.χ. εξάχνωση, καθοδική διασκόρπιση, ψεκασμός)

(8η εβδομάδα διδασκαλίας)

 • Προστασία επιφανειών και κατεργασίες φινιρίσματος: Φωσφάτωση, χρωμάτωση, ανοδίωση και βαφή επιφανειών

(9η εβδομάδα διδασκαλίας)

 • Χαρακτηρισμός και ποιοτικός έλεγχος επιμεταλλωμένων επιφανειών

(10η εβδομάδα διδασκαλίας)

 • Τοξικά που συναντώνται στις διεργασίες επιμεταλλώσεων -Βιομηχανική υγιεινή και ασφάλεια

(11η εβδομάδα διδασκαλίας)

 • Απόβλητα επιμεταλλωτηρίων: Επεξεργασία και διαχείριση

(12η εβδομάδα διδασκαλίας)

 • Επανάληψη-Προφορική παρουσίαση βιβλιογραφικών εργασιών                               (13η εβδομάδα διδασκαλίας)

Σε περίπτωση απώλειας μαθήματος η αναπλήρωση θα γίνει ύστερα από συνεννόηση με τους σπουδαστές και τη Γραμματεία της Σχολής.

3.  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 • Θεωρητική διδασκαλία και με χρήση πολυμέσων, όπως :
 • επίδειξη video από το διαδίκτυο, σχετικών με τα διδασκόμενα θέματα
 • video-προβολή σχετική με διεργασίες επιμετάλλωσης σε μεγάλη μονάδα επιμεταλλώσεων του εξωτερικού
 • Επίδειξη διεργασιών στο εργαστήριο σχετικά με:
 • Την προκατεργασία-προετοιμασία επιφανειών, προς επιμετάλλωση, με χρήση κατάλληλων τεχνικών

 • Την ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση απλών ή/και συνθέτων επικαλύψεων μεταλλικής μήτρας (metal matrix composite coatings)

 • Το χαρακτηρισμό των επικαλύψεων

 • Τη μέτρηση μηχανικών ιδιοτήτων των επικαλύψεων

 • Επίλυση υπολογιστικών ασκήσεων προκειμένου να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με  θέματα σχετικά με τη γραπτή εξέταση τύπου «ανοικτού βιβλίου».

4.  ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 • Ν. Σπυρέλλης: «Τεχνολογία Επιμεταλλώσεων», Έκδ. ΕΜΠ, Αθήνα (1997) σελ. 303.

Το βιβλίο αυτό διανέμεται στο χώρο του Εργαστηρίου Γενικής Χημείας (Δ.202).

 • Π. Βασιλείου, Κ. Κόλλια, Κ. Σαμαρά: «Μη Ηλεκτρολυτικές Επιμεταλλώσεις (από το Α έως το Ν)», Έκδ. ΕΜΠ, Αθήνα (2002) σελ. 240.

Οι εκπαιδευτικές σημειώσεις διανέμονται στο χώρο του Εργαστηρίου Γενικής Χημείας (Δ.202).

 • J. Harte, C. Holdren, R. Schneider and C. Shirley: «Tοξικά: Από το Α έως το Ω (Οδηγός για τα συνηθέστερα συναντούμενα τοξικά», Πανεπιστ. Εκδόσεις ΕΜΠ (2006) σελ. 560.

Το βιβλίο αυτό διανέμεται στους σπουδαστές μέσω του συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ».
Αποτελεί μετάφραση (των Κ. Κόλλια και Σ. Χαμηλάκη) από την αγγλική του επιστημονικού βιβλίου: «Toxics from A to Z: Α guide to everyday pollution hazards», University of California Press, USA (1991).

5.  ΤΥΠΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Α.K. Graham: «Electroplating Engineering (Handbook)», 3rd edition, Nostrand Reinhold Company Ed., NY (1971) p. 850.

 • D. Pletcher, F.C. Walsh: «Industrial Electrochemistry», 2nd Edition, Chapman and Hall Ed., UK (1990) p. 655.

 • K.N. Strafford et al: « Surface Εngineering», TECHNOMIC publ., USA (1995) p. 350

 • Yuliy D. Gamburg, Giovanni Zangari: «Theory and Practice of Metal Electro-deposition», ISBN: 978-1-4419-9668-8 (Print) 978-1-4419-9669-5 (Online)

6.  ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εξεταστέα ύλη του μαθήματoς αποτελούν όλα τα κεφάλαια του βιβλίου:

 • Ν. Σπυρέλλης: «Τεχνολογία Επιμεταλλώσεων», Έκδ. ΕΜΠ, Αθήνα (1997) σελ. 303.

Ειδικότερα: Τα κεφάλαια 1-7 και 15-22 του βιβλίου αφορούν στη γραπτή εξέταση τύπου «κλειστού βιβλίου» ενώ τα κεφάλαια 8-14 στη γραπτή εξέταση τύπου «ανοικτού βιβλίου».

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Το 100% του τελικού βαθμού προκύπτει από τη υποχρεωτική γραπτή εξέταση του μαθήματος όπου δίνονται δύο τύποι θεμάτων: «κλειστού βιβλίου» και «ανοικτού βιβλίου». Τα θέματα τύπου «κλειστού βιβλίου» αφορούν στο 40% του βαθμού ενώ τα θέματα τύπου «ανοικτού βιβλίου» στο 60% του τελικού βαθμού.

Επίσης, για διευκόλυνση των σπουδαστών, δίνεται η δυνατότητα συμβολής, με ποσοστό έως και 40% στον τελικό βαθμό, με την προαιρετική ανάληψη θέματος βιβλιογραφικής εργασίας. Τα θέματα ανακοινώνονται περί τα μέσα του εξαμήνου ενώ η παράδοση της εργασίας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μία εβδομάδα πριν την προφορική της παρουσίαση. Η παρουσίαση της εργασίας έχει 10λεπτη διάρκεια και πραγματοποιείται στο τέλος του εξαμήνου, σε ημερομηνία που θα γίνει εγκαίρως γνωστή.