Περιεχόμενο - Σκοπός του Μαθήματος

Το μάθημα «Σχεδιασμός τροφίμων - Επεξεργασία και συντήρηση Τροφίμων» παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για το σχεδιασμό των τροφίμων και διευρύνει τις γνώσεις στη συντήρηση των Τροφίμων που αποτελεί τομέα αιχμής για το χημικό μηχανικό. Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εμβάθυνση των γνώσεων των μεθόδων  συντήρησης των τροφίμων και σχετικών εφαρμογών καθώς και η απόκτηση γνώσεων σε θέματα που αφορούν το σχεδιασμό του εργοστασίου τροφίμων, της δομής της βιομηχανίας τροφίμων, της διασφάλισης της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων μέσω των αντίστοιχων συστημάτων ISO 9001 και HACCP και των στατιστικών ελέγχου ποιότητας, και τέλος η εξοικείωση με τα θέματα αυτά στο εργαστήριο, η εμπέδωσή τους μέσω υπολογιστικών θεμάτων και η προσέγγιση της σχετικής βιβλιογραφίας και των μεθόδων επεξεργασίας δεδομένων μέσω χρήσης Η/Υ.

Οργάνωση του μαθήματος - Υποχρεώσεις

Το μάθημα περιλαμβάνει τέσσερεις ώρες (4 ώρες) διδασκαλίας ανά εβδομάδα.  Είναι υποχρεωτικό για όλους τους φοιτητές του 9ου Εξαμήνου, της κατεύθυνσης « Τρόφιμα-Βιοτεχνολογία».

Το μάθημα περιλαμβάνει επίσης 3 ώρες εργαστηριακή άσκηση  εβδομαδιαία. Οι ασκήσεις είναι υποχρεωτικές, οι σπουδαστές παραδίδουν έκθεση και εξετάζονται προφορικά. Τέλος, περιλαμβάνει θέματα σχετικά με το Σχεδιασμό και την Ποιότητα-Ασφάλεια των Τροφίμων, τα οποία παραδίδονται και παρουσιάζονται από τους σπουδαστές στο τέλος του εξαμήνου. Ο τελικός βαθμός προκύπτει ως: 0.5 Χ βαθμός εργαστηρίου + 0.5 Χ βαθμός γραπτής εξέτασης.