Βιβλιογραφία

Montgomery, D.C., Introduction to Statistical Quality Control, ed.5e, 2005, John Wiley & Sons, Inc