Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

  1. Μαρίνος-Κουρής, Ζ.Μαρούλης, Σχεδιασμός Χημικών Βιομηχανιών, Παπασωτηρίου 1993
  2. Peters, M.S., Timmerhaus, K.D., West, R.E. Σχεδιασμός και Οικονομική Μελέτη Εγκαταστάσεων για Μηχανικούς, μετ. Μαρίνος-Κουρής, Δ., Μαρούλης, Ζ., Κροκίδα, Μ., Τζιόλα, 2006
  3. Smith, R. Chemical Process Design and Integration, Wiley, 2005
  4. Smith, R. Chemical Process Design, McGraw Hill, 1995
  5. Biegler, L.T.,  Grossman, I.  Westerberg, A. Systematic Methods of Chemical Process Design, Prentice Hall, 2004
  6. Towler, G. and Sinnott, R. Chemical Engineering Design, Elsevier, 2008
  7. Seider, W.D., Seader, J.D., Lewin, D.R., Widagdo, S. Product and Process Design Principles, Wiley, 2010
  8. User Guide on Process Integration for the Efficient Use of Energy, IChemE, 1982
  9. Understanding Process Integration, IChemE, 1982