1. Σκοπός του Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί το δεύτερο μέρος του εκπαιδευτικού κύκλου των πολυμερών και έχει ως στόχο την επέκταση και εμβάθυνση των γνώσεων των σπουδαστών στα θέματα των διεργασιών επεξεργασίας των πολυμερών, οι οποίες αποσκοπούν στην παραγωγή τελικών προϊόντων με αποδεκτές ιδιότητες. Αναλυτικότερα, στην “Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών ΙΙ” μελετώνται:

i.  οι μέθοδοι τροποποίησης και
ii. οι διεργασίες μορφοποίησης των έτοιμων πολυμερών για την παραγωγή αντικειμένων.

2. Περιεχόμενο και Μέρη Μαθήματος

Το μάθημα “Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών ΙΙ” διδάσκεται στο 9ο εξάμηνο σπουδών της Σχολής Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. και ανήκει στην κατεύθυνση Οργανικών Βιομηχανιών.
Στο πρώτο μέρος γίνεται παρουσίαση των βασικών αρχών της ρεολογίας/ρεομετρίας τηγμάτων πολυμερών. Ακολουθούν οι βασικές διεργασίες ανάμειξης πολυμερικών συστημάτων και στη συνέχεια εξετάζονται οι διάφορες κατηγορίες προσθέτων, η δράση τους, η συμβατότητά τους με τα διάφορα πολυμερή. Επίσης γίνεται αναφορά στο σχεδιασμό και στις ιδιότητες των ενισχυμένων πολυμερών.  Ακολουθεί παρουσίαση των διεργασιών μορφοποίησης, με έμφαση στις λειτουργικές συνθήκες που πρέπει να ακολουθούνται για την επεξεργασία διαφόρων πολυμερών.

Με δεδομένη τη γνώση της συσχέτισης δομής και ιδιοτήτων από το μάθημα της “Επιστήμης και Τεχνολογίας Πολυμερών Ι” και λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβολές των ιδιοτήτων κατά τη φάση της επεξεργασίας, γίνεται προσέγγιση του σχεδιασμού τελικών προϊόντων από πολυμερή για διάφορες εφαρμογές.

2.1 Θεωρητική Διδασκαλία

Στα πλαίσια της θεωρητικής διδασκαλίας πραγματοποιούνται εβδομαδιαίες τρίωρες παραδόσεις από τον διδάσκοντα του μαθήματος. Η προγραμματισμένη εξέλιξη της θεωρητικής διδασκαλίας του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου είναι η ακόλουθη:

1η ενότητα: Εισαγωγή - Βασικές έννοιες στη ρεολογία/ρεομετρία πολυμερών
2η ενότητα: Τεχνικές ανάμειξης πολυμερικών συστημάτων
3η ενότητα: Πρόσθετα: Αποικοδόμηση / Σταθεροποίηση πολυμερών
4η ενότητα: Λίπανση - Πλαστικοποίηση - Διόγκωση Πολυμερών
5η ενότητα: Ενίσχυση πολυμερών – Σύνθετα/Νανοσύνθετα υλικά
6η ενότητα: Μορφοποίηση προϊόντων με εκβολή : Εκβολή σωλήνων - Εκβολή ινών - Επικάλυψη συρμάτων - Μορφοποίηση πλαστικού φιλμ
7η ενότητα: Μορφοποίηση προϊόντων με φύσημα – Θερμομόρφωση – Περιστροφική μόρφωση - Χύτευση - Συμπίεση
8η ενότητα: Σχεδιασμός πολυμερικών προϊόντων - Επισκόπηση της ύλης

Με την ολοκλήρωση κάθε θεματικής ενότητας λύνονται υποδειγματικές ασκήσεις.

2.2 Εργαστηριακές Ασκήσεις:

Οι εργαστηριακές ασκήσεις πραγματοποιούνται στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμερών της Σχολής Χημικών Μηχανικών. Η κάθε εργαστηριακή άσκηση διαρκεί τρεις (3) ώρες και πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση.

Απαραίτητη θεωρείται η προετοιμασία των σπουδαστών για την κάθε εργαστηριακή άσκηση, καθώς και η ενεργή συμμετοχή τους στην εκτέλεσή της.

Η κάθε ομάδα μετά τη διεξαγωγή της άσκησης την οποία εκτελεί, συντάσσει έκθεση με θεωρητικό και πειραματικό μέρος που περιλαμβάνει και επεξεργασία των μετρήσεων ή απάντηση σε ερωτήσεις κρίσεως που δίνονται από τον υπεύθυνο της άσκησης. Η αξιολόγηση των φοιτητών κάθε ομάδας γίνεται:

i. με βάση την προετοιμασία και τη συμμετοχή στην εκτέλεση της κάθε εργαστηριακής άσκησης
ii. την ποιότητα της τελικής έκθεσης της ομάδας,
iii. την προφορική εξέταση  

2.3 Επισκέψεις σε Βιομηχανικές Μονάδες Πλαστικών:

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προβλέπεται επίσκεψη των σπουδαστών σε βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας και μορφοποίησης πλαστικών, που γίνεται στα πλαίσια ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής. 

3. Τρόπος Εξέτασης Μαθήματος

Η εξέταση του μαθήματος πραγματοποιείται στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές προαγωγικές εξετάσεις (στα πλαίσια της εξεταστικής περιόδου) και με ελεύθερη χρήση οποιουδήποτε συγγράμματος ή σημειώσεων. Η επιτυχία στις τελικές γραπτές εξετάσεις προϋποθέτει την επαρκή ανάπτυξη των θεωρητικών και πρακτικών θεμάτων που εντάσσονται αποκλειστικά στην ύλη του μαθήματος.

Για τη συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις είναι απαραίτητη η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος των Εργαστηριακών Ασκήσεων του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
Οι επαναληπτικές εξετάσεις του μαθήματος πραγματοποιούνται με τον ίδιο τρόπο στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου.

4. Βαθμολογία Μαθήματος

Η τελική βαθμολογία του μαθήματος προκύπτει από τη βαθμολογία που συγκέντρωσε ο κάθε σπουδαστής τόσο από την τελική γραπτή εξέταση του μαθήματος όσο και από το βαθμό του στις εργαστηριακές ασκήσεις.

Επομένως ο τελικός βαθμός προκύπτει ως εξής:

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ = (Βαθμός Τελικού Γραπτού) x 0,7 +
                                          (Βαθμός Εργαστηριακών Ασκήσεων) x 0,3                                          

Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθήματος είναι ο βαθμός 5 στις τελικές γραπτές εξετάσεις.