Φαρμακευτική Χημεία και Τεχνολογία

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στο αντικείμενο της χημείας και τεχνολογίας φαρμάκων, της διαδικασίας σχεδιασμού νέων βιοδραστικών μορίων (drug design), της ανάπτυξης νέων φαρμακοτεχνικών μορφών (drug delivery) και του ελέγχου ποιότητας των φαρμάκων. Το μάθημα έχει προσαρμοστεί στο αντικείμενο σπουδών του Χημικού Μηχανικού, για τον οποίο η φαρμακευτική βιομηχανία αποτελεί σημαντικό πεδίο δραστηριότητας. Ταυτόχρονα παρέχει βασικές γνώσεις για τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να εξειδικευτούν στην φαρμακευτική χημεία και τεχνολογία σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

 

Ύλη

Εισαγωγή στην Φαρμακευτική Χημεία και Τεχνολογία. Στοιχεία φαρμακοδυναμικής και φαρμακοκινητικής. Κατάταξη φαρμάκων σε βασικές κατηγορίες ανάλογα με την φαρμακολογική τους δράση (αντιφλεγμονώδη, αναλγητικά, ναρκωτικά, καρδιολογικά, κ.λ.π.). Χημεία επιλεγμένων κατηγοριών φαρμάκων. Εισαγωγή στον σχεδιασμό φαρμάκων. In silico μεθοδολογίες. Βιομιμητική χρωματογραφία. Ποσοτικές σχέσεις δομής- δράσης (QSAR). Στοιχεία Φαρμακευτικής Τεχνολογίας-Ανάπτυξη φαρμακοτεχνικών μορφών. Εισαγωγή στον έλεγχο ποιότητας φαρμάκων.

 

Εργαστήριο 

  1. Σύνθεση ακετυλοσαλικυλικού οξέος (ασπιρίνη) και δομικός χαρακτηρισμός του προϊόντος (Συνθετική Φαρμακευτική Χημεία).
  2. Παρασκευή φαρμακοτεχνικής μορφής: Απαλυντική- ενυδατική κρέμα (Φαρμακευτική Τεχνολογία).
  3. Εγκλεισμός του φυσικού προϊόντος κουρκουμίνη σε νανοσωματίδια στερεών λιπιδίων (Solid Lipid Nanoparticles, SLNs) (Φαρμακευτική Τεχνολογία).
  4. Προσδιορισμός νιτροφουραντοϊνης σε δισκία (Φαρμακευτική Ανάλυση).
  5. Προσδιορισμός των συντελεστών κατανομής και μερισμού της σουλφαμεθοξαζόλης σε σύστημα οκτανόλης- νερού (Φυσικοχημικές ιδιότητες στον σχεδιασμό φαρμάκων- Σχέσεις δομής- δράσης).
  6. Εφαρμογή της βιομιμητικής χρωματογραφίας για την εκτίμηση της γαστρεντερικής απορρόφησης φαρμάκων (Χρήση βιομιμητικής χρωματογραφίας στην εκτίμηση φαρμακοκινητικών ιδιοτήτων).