Γενικά

Εισαγωγικά

Ο ιστότοπος αυτός περιέχει πληροφορίες σχετικές με το μάθημα, όπως διαδικασίες, αναθέσεις εργασιών, ημερομηνίες εξετάσεων, κλπ. Θα ενημερώνεται κατά καιρούς έτσι ώστε να εναρμονίζεται με αλλαγές/ανακοινώσεις που θα γίνονται στο μάθημα. Πάντως, οι ανακοινώσεις στην τάξη έχουν προτεραιότητα σε σχέση με τις ιστοσελίδες του μαθήματος.

Περιγραφή μαθήματος:

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με τις θεωρητικές αναζητήσεις και απόψεις που συγκροτούν το πλαίσιο της σύγχρονης εκπαιδευτικής πρακτικής καθώς και η εξειδικευμένη κατανόηση των προβλημάτων της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, της μεθοδολογίας της εκπαιδευτικής έρευνας και των κοινωνιολογικών προβλημάτων της εκπαίδευσης, αξιοποιώντας και τις διαδικτυακές τεχνολογίες.

Προαπαιτούμενα:  Βασικές Αρχές Παιδαγωγικής, Διδακτικής και Οργάνωσης Διδασκαλίας

Πώς να ξεκινήσετε:

Η περιοχή "Περίγραμμα" δίνει πληροφορίες σχετικές με τους στόχους του μαθήματος, τους διδάσκοντες, τα βιβλία και τις λοιπές πηγές του μαθήματος, το ημερολόγιο/πρόγραμμα του εξαμήνου, κλπ. Στην περιοχή "Εργασίες" αναγράφονται οι προς εκτέλεση και παράδοση εργασίες/θέματα, οι σχετικές ημερομηνίες παράδοσης, καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης τους. Η περιοχή "Υλικό" καταγράφει τις ενότητες στις οποίες χωρίζεται το μάθημα και το σχετικό με αυτές υλικό, σε εβδομαδιαία βάση. Ανακοινώσεις σχετικές με το μάθημα περιέχονται στην ομώνυμη περιοχή, ενώ τίτλοι βοηθημάτων και σχετικές διευθύνσεις του διαδικτύου καταχωρούνται στην περιοχή "Βιβλιογραφία". Τέλος, η περιοχή "Επικοινωνία" περιέχει πληροφορίες για τους διδάσκοντες.