Επιχειρησιακή Έρευνα

Η Επιχειρησιακή Ερευνα (Operational Research) έχει στόχο την εκμάθηση τεχνικών ποσοτικής ανάλυσης και την ανάπτυξη και χρήση μοντέλων για την υποστήριξη αποφάσεων.

Το μάθημα εστιάζει στο Γραμμικό Προγραμματισμό που αποσκοπεί στη βέλτιστη κατανομή περιορισμένων πόρων σε ανταγωνιστικές δραστηριότητες. Εξετάζονται οι βασικές αρχές και τεχνικές Γραμμικού Προγραμματισμού για την μοντελοποίηση και επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης. Παρουσιάζονται επίσης η σημαντικότερη μεθοδολογία επίλυσης των προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού, δηλαδή η μέθοδος SIMPLEX και οι περισσότερο σύγχρονες υπολογιστικές τεχνικές για το πρόβλημα αυτό καθώς επίσης οι τις εφαρμογές του προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού όπως είναι το πρόβλημα μεταφοράς και αντιστοίχισης και εξειδικευμένες μεθοδολογίες για την επίλυση τους όπως είναι οι αλγόριθμοι modi και η ουγγρική μέθοδος.

Στο πλαίσιο του μαθήματος οι σπουδαστές εξοικειώνονται με υπολογιστικά παραδείγματα  γραμμικής βελτιστοποίησης. Το μάθημα δίνει έμφαση σε παραδείγματα προγραμματισμού παραγωγής και άλλων προβλημάτων βελτιστοποίησης ενδιαφέροντος Χημικού Μηχανικού.