Γενικά
Περιεχόμενα Μαθήματος
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018

Σχεδιασμός Βιομηχανιών

 • Εμβάθυνση στο σχεδιασμό Οργανικών Βιομηχανιών (ΟΒ) με χρήση της χημικο-μηχανικής μεθοδολογίας. Τεχνική, οικονομική, περιβαλλοντική και αναπτυξιακή αξιολόγηση. 
 • Σχεδιασμός σε επίπεδο Βασικής Παραγωγικής Μονάδας (ΒΠΜ, Unit Process): προϊόντα, παραπροϊόντα, πρώτες ύλες, δυναμικότητα, χωροθέτηση.
 • Χημικές, θερμοδυναμικές, κινητικές, χημικο-μηχανικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές πτυχές.
 • Σχεδιασμός σε επίπεδο ολοκληρωμένης ΟΒ - Σχεδιασμός πετροχημικών και εναλλακτικών συστημάτων ΟΒ με χρήση νέων πρώτων υλών και νέων τεχνολογιών (π.χ., ολεοχημική ΟΒ, βιοτεχνολογική ΟΒ κ.α.).   

 Σχεδιασμός Προϊόντων

Ο σχεδιασμός χημικών προϊόντων περνά από τα εξής στάδια: 

1.      ΑΝΑΓΚΕΣ: Αναγνώριση των αναγκών του καταναλωτή ή πελάτη και μετατροπή των αναγκών σε μετρήσιμες προδιαγραφές.

2.      ΙΔΕΕΣ:   Συγκέντρωση ιδεών που πιθανόν να μπορούν να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.  Αξιολόγηση των συγκεντρωμένων ιδεών και επιλογή μικρού αριθμού από τις καλύτερες.

3.      ΕΠΙΛΟΓΗ: Λεπτομερείς υπολογισμοί για τις καλύτερες ιδέες από το προηγούμενο στάδιο  (οι υπολογισμοί αναφέρονται σε τεχνικά μεγέθη).  Επιλογή της ιδέας που θα
ακολουθηθεί.

4.      ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Σχεδιασμός του τρόπου παραγωγής του νέου προϊόντος (όχι όσο λεπτομερής όσο στο σχεδιασμό χημικών διεργασιών) 

 

Ο καθοριστικός παράγοντας στο σχεδιασμό χημικών προϊόντων είναι διαφορετικός για κάθε είδος προϊόντος.

 • Για βασικά χημικά (commodities), ο καθοριστικός παράγοντας είναι το κόστος,
 • Για καταναλωτικά προϊόντα και συσκευές, είναι η ευκολία χρήσης,
 • Για μόρια, είναι ο χρόνος από την ανακάλυψη μέχρι την εισαγωγή τους στην αγορά, και
 • Για προϊόντα με συγκεκριμένη δομή, είναι η λειτουργικότητα.

Τα 4 είδη προϊόντων που αναφέρθηκαν προηγουμένως έχουν διαφορετικό στάδιο που είναι το κρίσιμο για το σχεδιασμό τους. 

 • Για εμπορεύσιμα χημικά, το δύσκολο στάδιο είναι η Παραγωγή,  
 • Για καταναλωτικά προϊόντα και μόρια, το δύσκολο στάδιο είναι η Επιλογή,  
 • Για προϊόντα με συγκεκριμένη δομή το δύσκολο στάδιο είναι το στάδιο Ανάγκες  και, ειδικά, η μετατροπή τους σε μετρήσιμες προδιαγραφές.

 

Σχεδιασμός Συστημάτων

 • Εισαγωγή στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό Οργανικών Συστημάτων (ΟΣ) - ανασκόπηση απαιτούμενων γνώσεων, παραμέτρων και στοιχείων
 • Μεθοδολογία συγκέντρωσης ή/και εκτίμησης στοιχείων
 • Έμφαση στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων που αφενός θα είναι αποδεκτές από οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική άποψη, και αφετέρου θα έχουν τόσο διεθνές όσο και Ελληνικό ενδιαφέρον.
 • Το μέλλον των ΟΣ στο πλαίσιο της Αειφόρου Ανάπτυξης

 

 

Περιγραφή Μαθήματος
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018

Το μάθημα αυτό έχει αντικείμενο να εισαγάγει τους Φοιτητές στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό οργανικών χημικών διαδικασιών, προϊόντων και συστημάτων.  Στο μάθημα διακρίνονται τρεις ενότητες, που απαντούν σε 3 διαφορετικά ερωτήματα σχεδιασμού:

·         Στην ενότητα «Σχεδιασμού Βιομηχανιών»  (που επίσης ονομάζεται «Σχεδιασμός Διεργασιών») η βασική ερώτηση είναι πώς θα παραχθεί ένα χημικό προϊόν.  

·         Στην ενότητα «Σχεδιασμού Προϊόντων» η βασική ερώτηση είναι ποιο ακριβώς προϊόν (ή υπηρεσία) πρέπει να παραχθεί.

·         Στην ενότητα «Σχεδιασμού Συστημάτων» η βασική ερώτηση είναι πως θα συνδυαστούν αρμονικά οι ανωτέρω δύο ενότητες σε ένα παραγωγικό σύστημα.

Οι τρεις αυτές ερωτήσεις συχνά διατυπώνονται από τους χημικούς μηχανικούς που εργάζονται στη βιομηχανία και την παραγωγή.  Όπως και άλλα σχετικά μαθήματα σχεδιασμού, το μάθημα αυτό αποτελεί  σύνθεση γνώσεων που παίρνουν οι φοιτητές από άλλα μαθήματα, κορμού και επιλογών.  

 

Η τελική βαθμολογία του μαθήματος θα προκύψει από τις ομαδικές σειρές ασκήσεων και θέματος σχεδιασμού (συνέχεια του θέματος που αναλάβατε το προηγούμενο εξάμηνο) που θα παραδώσετε. Πιο συγκεκριμένα ο τελικός βαθμός θα είναι σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018