Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος
Κωδικός 5012
Εξάμηνο 6ο

Προαπαιτούμενες γνώσεις Ισοζύγια Μάζας & Ενέργειας, Θερμοδυναμική, Φαινόμενα Μεταφοράς, Μηχανική Φυσικών Διεργασιών Ι.

Σκοπός
 • Η εισαγωγή στο Σχεδιασμό Διεργασιών
 • Η ανάλυση Βασικών Φυσικών Διεργασιών
 • Η ανάπτυξη του θεωρητικού υπόβαθρου στο οποίο θα στηριχθούν, στα επόμενα εξάμηνα, τα μαθήματα Ρύθμιση Διεργασιών, Ασφάλεια Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, Σχεδιασμός Ι & ΙΙ.
 • Αποτελεί φυσική συνέχεια των μαθημάτων:
  α. Θερμοδυναμική,
  β. Φαινόμενα Μεταφοράς,
  γ. Εισαγωγή στη Χημική Μηχανική και
  δ. Μηχανική Φυσικών Διεργασιών Ι.

Περιεχόμενο

  Εισαγωγή

 • Βασικές Αρχές
 • Παραδείγματα- Εφαρμογές

  Απόσταξη Ισορροπίας

 • Περιγραφή διεργασίας - Βασικές Αρχές
 • Απλοποιημένος/λεπτομερής σχεδιασμός, μαθηματικά πρότυπα
 • Εξοπλισμός
 • Παραδείγματα - Ασκήσεις

  Απόσταξη

 • Περιγραφή διεργασίας - Βασικές Αρχές - Τύποι απόσταξης
 • Μεθοδολογίες
 • McCabe-Thiele
 • FUG
 • Υδραυλική στήλης /Διαστασιολόγηση
 • Εξοπλισμός απόσταξης / αποστακτικών στηλών
 • Παραδείγματα - Ασκήσεις

  Απορρόφηση - Εκρόφηση

 • Περιγραφή διεργασίας - Βασικές Αρχές
 • Απορρόφησης - Εκρόφησης Αραιού Μίγματος
 • Απορρόφησης - Εκρόφησης Πυκνού Μίγματος
 • Παραδείγματα - Ασκήσεις

  Εκχύλιση

 • Περιγραφή διεργασίας - Βασικές Αρχές
 • Τύποι εκχυλιστήρων
 • Εκχύλισης μη Αναμίξιμων Διαλυτών
 • Παραδείγματα - Ασκήσεις

  Μεμβράνες

 • Είδη διαχωρισμών με μεμβράνες - Μοντελοποίηση
 • Μαθηματικά πρότυπα
 • Παραδείγματα - Ασκήσεις

Εργαστηριακές Ασκήσεις

Υπολογιστικές εφαρμογές


Αρχείο Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος - Μηχανική Φυσικών Διεργασιών ΙΙ