Γενικά
Βαθμολογία
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018
  • Εργαστήριο 30%
  • Εξέταση 70%

Η προαιρετική συμμετοχή στις Υπολογιστικές Εφαρμογές συμμετέχει στον τελικό βαθμό με 20% με αντίστοιχη μείωση του βαθμού της γραπτή εξέτασης στο 50%.

Περιεχόμενο
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018

Εισαγωγή

Βασικές Αρχές

Παραδείγματα - Εφαρμογές

 

Απόσταξη Ισορροπίας

Περιγραφή διεργασίας - Βασικές Αρχές

Απλοποιημένος/λεπτομερής σχεδιασμός, μαθηματικά πρότυπα

Εξοπλισμός

Παραδείγματα - Ασκήσεις

 

Απόσταξη

Περιγραφή διεργασίας - Βασικές Αρχές - Τύποι απόσταξης

Μεθοδολογίες

     McCabe-Thiele

     FUG

Υδραυλική στήλης /Διαστασιολόγηση

Εξοπλισμός απόσταξης / αποστακτικών στηλών

Παραδείγματα - Ασκήσεις

 

Απορρόφηση - Εκρόφηση

Περιγραφή διεργασίας - Βασικές Αρχές

Απορρόφησης - Εκρόφησης Αραιού Μίγματος

Απορρόφησης - Εκρόφησης Πυκνού Μίγματος

Παραδείγματα - Ασκήσεις

 

Εκχύλιση

Περιγραφή διεργασίας - Βασικές Αρχές

Τύποι εκχυλιστήρων

Εκχύλισης μη Αναμίξιμων Διαλυτών

Παραδείγματα - Ασκήσεις

 

Μεμβράνες

Περιγραφή διεργασίας - Βασικές Αρχές

Είδη διαχωρισμών με μεμβράνες - Μοντελοποίηση

Μαθηματικά πρότυπα

Παραδείγματα - Ασκήσεις

 

Γενικές Ασκήσεις

 

Υπολογιστικές εφαρμογές

 

Σκοπός
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018

Ο σκοπός του μαθήματος Μηχανική Φυσικών Διεργασιών είναι η εισαγωγή στο σχεδιασμό των φυσικών διεργασιών και η ανάλυση μερικών βασικών φυσικών διεργασιών που συναντώνται συχνότερα στη χημική βιομηχανία. Το μάθημα ΜΦΔ ΙΙ (σε συνέχεια του ΜΦΔ Ι) θα ασχοληθεί με διεργασίες στις οποίες κατά κύριο λόγο η κινούσα δύναμη στο διαχωρισμό είναι η διαφορά συγκέντρωσης ανάμεσα σε φάσεις ή/και ρεύματα.

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018