Γενικά

Σκοπός
Βασικές Αρχές Ανάλυσης και Σχεδιασμού Διεργασιών
Φυσικές Διεργασίες Χημικής Μηχανικής
 
Περιεχόμενο
Εισαγωγή στην Ανάλυση και στο Σχεδιασμό Διεργασιών
Πειραματική Μελέτη Φυσικών Διεργασιών
Μηχανική Διεργασιών σε Περιβάλλον Excel
Εναλλαγή Θερμότητας
Αντλίες Θερμότητας
Εξάτμιση
Επίλυση Αραιών Συστημάτων Χημικής Μηχανικής
Ύγρανση και Αφύγρανση
Ξήρανση
Επίλυση Θεμάτων Εξετάσεων Προηγουμένων Ετών
 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Τα μαθήματα θα γίνονται διαδικτυακά στις παρακάτω διευθύνσεις Cisco Webex:

κάθε Δευτέρα (9:45-11:30) https://centralntua .webex.com/centralntua/j.php?MTID=mb44ae1657c378b79e1177df9292696c7

και κάθε Τετάρτη (15:45-17:30) https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mc9514dee5fab1a745b97abd91c6ceb60

Βαθμολογία
 
Τελικό Διαγώνισμα (70%)
Περιλαμβάνει υπολογιστικά θέματα με μοναδικό επιτρεπόμενο βοήθημα ένα τετράδιο με προσωπικές χειρόγραφες σημειώσεις
(το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή θα πρέπει να αναγράφεται στο εξώφυλλο).
Για τη συμμετοχή του διαγωνίσματος στον τελικό βαθμό απαιτείται βαθμός μεγαλύτερος του 5/10.

Εργαστήριο (30%)
Ο βαθμός του εργαστηρίου περιλαμβάνει
(α) φυσική παρουσία στην εκτέλεση 3 εργαστηριακών ασκήσεων,
(β) συμπλήρωση προσωπικού χειρόγραφου δελτίου πρωτογενών μετρήσεων και παρατηρήσεων,
(γ) παράδοση ομαδικής έκθεσης,
(δ) προφορική εξέταση.
Για τη συμμετοχή του εργαστηρίου στον τελικό βαθμό απαιτείται βαθμός μεγαλύτερος του 5/10 για όλες τις ασκήσεις ξεχωριστά.
 
Ενδιάμεσο Διαγώνισμα (10%)
 
Ανάπτυξη Προσομοιωτή Εναλλάκτη Θερμότητας σε Περιβάλλον Excel (10%)