Βιβλιογραφία

1. Ν. Κουλουμπή, Α. Μοροπούλου, Φθορά και Προστασία Υλικών, Διδακτικές σημειώσεις μαθήματος «Φθορά και Προστασία Υλικών» 9ου εξαμήνου, ΕΜΠ, Αθήνα 2011.

2. Α. Μοροπούλου, Χαρακτηρισμός, έλεγχος ποιότητας, διάγνωση φθοράς και συντήρηση δομικών υλικών. Μεθοδολογία ενόργανων και μη καταστρεπτικών Τεχνικών, μαθήματος «Φθορά και Προστασία Υλικών» 9ου εξαμήνου, ΕΜΠ, Αθήνα 2011.

3. Π. Βασιλείου, Μ. Κουή, Α. Μοροπούλου,  Γ. Μπατής, Χ. Καραγιάννη, Ι. Σαγιάς,  Α. Καραντώνης, A. Μπακόλας, Φθορά και Προστασία Υλικών, Εργαστηριακές Ασκήσεις μαθήματος «ΥΛΙΚΑ Ι» 9ου εξαμήνου, ΕΜΠ, Αθήνα 2011.

4. G.G. Amoroso, V. Fassina, Stone Decay and Conservation, Elsevier 1981

5. M.G. Fontana, N.D. Greene, Corrosion Engineering, Mc Graw-Hill, 3rd edition, 1987