Σκοπός
Σκοπός του μαθήματος είναι η θεωρητική εμβάθυνση στη γνώση των Υγρών Κρυστάλλων και οι εφαρμογές τους στις νέες τεχνολογίες. Οι υγροί κρύσταλλοι αποτελούν σήμερα υλικά αιχμής με εφαρμογές σε πολλούς τομής της επιστήμης και της τεχνολογίας (συστήματα απεικονίσεων, οθόνες τηλεοράσεων, ιατρική, φαρμακευτική, καλλυντικά, μηχανική, διαστημική κλπ). Για τον φοιτητή της Σχολής Χ.Μ θα πρέπει να είναι  ένα μάθημα επιλογής σε μεσαίο  εξάμηνο ώστε  να προσφέρει, με  την απόκτηση της γνώσης, το ερέθισμα για περαιτέρω  διερεύνηση της σχέσης δομής - ιδιοτήτων αυτών των υλικών με σκοπό  το σχεδιασμό νέων υγροκρυσταλλικών υλικών με τις κατάλληλες φυσικοχημικές ιδιότητες για  εφαρμογές  σε νέες τεχνολογίες.

Περιεχόμενα
Οι καταστάσεις της ύλης, Γενικά για τους υγρούς κρυστάλλους, Η ιστορία των υγρών κρυστάλλων, Μεσόμορφη Κατάσταση της ύλης.

Ταξινόμηση των υγρών κρυστάλλων, Θερμοτροπικοί υγροί κρύσταλλοι, Ραβδόμορφοι υγροί κρύσταλλοι, Υγροί κρύσταλλοι μπλε φάσεων,  Νηματικοί υγροί κρύσταλλοι, Χοληστερικοί υγροί κρύσταλλοι, Δισκόμορφοι υγροί κρύσταλλοι, Υπερμοριακοί υγροί κρύσταλλοι, Σμηγματικοί υγροί κρύσταλλοι,  Λυότροποι  υγροί  κρύσταλλοι.

Αμφιφιλικά μόρια, Δομές σχηματιζόμενες από αμφιφιλικά μόρια, Πολυμερής  Υγροί  Κρύσταλλοι, Θερμοτροπικοί Πολυμερείς Υγροί  Κρύσταλλοι, Λυότροποι Πολυμερής  Υγροί Κρύσταλλοι,  Σύνθεση  Πολυμερών  Υγρών Κρυστάλλων. Πολυμορφισμός στους θερμοτροπικούς  υγρούς κρυστάλλους.

Χημεία των υγρών κρυστάλλων, Χημεία των θερμοτροπικών υγρών κρυστάλλων.    Χημική δομή και υγροκρυσταλλικότητα, Μέθοδοι χαρακτηρισμού των θερμοτροπικών   υγρών κρυστάλλων, Επίδραση των δομικών ομάδων στην υγρή κρυσταλλική φάση ,  Χημεία των χοληστερικών  υγρών κρυστάλλων.

Θεωρίες για τη δομή των υγρών κρυστάλλων. Θεωρία των σμηνών (Swarm theory) Θεωρία της συνέχειας Παράμετρος Τάξης, Εξέλιξη της θεωρίας της συνέχειας, Θεωρία του μέσου πεδίου, Θεωρία των μη αρμονικών δυνάμεων.

Η Επίδραση των ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων στους υγρούς κρυστάλλους, Ανισοτροπία των υγρών κρυστάλλων, Υγροκρυσταλλικά μόρια σε ηλεκτρικά πεδία, Υγροκρυσταλλικά μόρια σε μαγνητικά πεδία, Παραμορφώσεις των υγρών κρυστάλλων.

Μέθοδοι  εξέτασης/ παρατήρησης  δειγμάτων  υγρών κρυστάλλων, Υδροδυναμικές επιδράσεις των υγροκρυσταλλικών μορίων από ηλεκτρικά πεδία. 

Αλληλεπίδραση φωτός και υγρών κρυστάλλων, Φως και νηματικοί υγροί κρύσταλλοι,  Αλληλοεπίδραση φωτός με την ύλη,  Διπλή διάθλαση του φωτός, Διπλή διάθλαση του φωτός σε νηματικούς  υγρούς κρυστάλλους, Η διάχυση του φωτός από τους υγρούς κρυστάλλους, Κυκλική διπλή διάθλαση, Φως και ακτίνες Χ σε άλλους τύπους υγρών κρυστάλλων.

Οπτική ενεργότητα στους χειρόμορφους υγρούς κρυστάλλους, Ενισχυτική  συμβολή, Εκλεκτική ανάκλαση, Χειρόμορφοι υγροί κρύσταλλοι σε διασταυρωμένους πολωτές, Ενισχυτική συμβολή, Η σφήνα  Cano, Ακτίνες Χ και σμηγματικοί υγροί κρύσταλλοι, Χειρόμορφοι Σμηγματικοί  C υγροί κρύσταλλοι, Άλλοι τύποι σμηγματικών  υγρών κρυστάλλων.

Εφαρμογές
Απεικονίσεις Υγρών Κρυστάλλων (LCD),, Απεικονίσεις Πληροφοριών, Δυναμική Σκέδαση, Χειρόμορφος Νηματικός Τύπος, Στρεφόμενος Νηματικός Τύπος, Υγροκρυσταλλικές απεικονίσεις που χρησιμοποιούν χρώματα, Απεικονίσεις Σμηγματικών Υγρών Κρυστάλλων, Ηλεκτροπτικές συσκευές, Ιατρική Θερμογραφία, Υγροκρυσταλλικά Συστήματα Απεικονίσεων Διασκορπισμένων Πολυμερών, Ατέλειες στους Υγρούς Κρυστάλλους. Η Βιολογική σημασία των Υγρών Κρυστάλλων, Βιολογικές δομές.