Βιβλιογραφία

Διδακτικά Βοηθήματα

Πανεπιστημιακές Παραδόσεις:

  • Σχεδιασμός Χημικών Αντιδραστήρων (Δυναμική λειτουργίας αντιδραστήρων. Μη ιδανική ροή αντιδραστήρων.)
  • Σχεδιασμός Χημικών Αντιδραστήρων (Υπολογισμός Εγκαταστάσεων Χημικών Διεργασιών βασισμένες σε Θεωρητικά Πρότυπα. Ανάλυση Μεγάλων Παραδειγμάτων.)
  • CD με προγράμματα «εργαλεία» για το Σχεδιασμό Χημικών Αντιδραστήρων (γλώσσα προγραμματισμού Fortran συνοδευόμενη από ειδικές ρουτίνες υπολογισμού σχεδιαστικών μεγεθών).

Τυπικά Διδακτικά Συγγράμματα

  • Chemical Reactor Design and Operation, K.R. Westerterp, W.P.m. van Swaaij and A.A.C.M. Beenackers, Wiley, 1987.
  • Chemical Reactor Analysis and Design, G.F. Froment, K.B. Bischoff, Wiley, 1990.