Γενικά

Περιγραφή

Τα βασικά αντικείμενα του μαθήματος είναι: i) η δομή των ατόμων, ii) η περιοδικότητα των φυσικών και χημικών τους ιδιοτήτων, iii) τα είδη των χημικών δεσμών, iv) η δομή και η γεωμετρία των μορίων και v) η σύνδεση της ατομικής/μοριακής δόμησης  με την μακροσκοπική συμπεριφορά των υλικών.

Παράλληλα με τη διδασκαλία, το μάθημα περιλαμβάνει και ατομική εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών, η οποία στοχεύει αφενός μεν σε μια πρώτη εργαστηριακή προσέγγιση στις βασικές διεργασίες της χημικής μηχανικής, αφετέρου δε στην εκμάθηση των καλών εργαστηριακών πρακτικών και των κανόνων ασφαλείας στο χημικό εργαστήριο.


Η  διδασκαλία του μαθήματος «Ανόργανη Χημεία» γίνεται με παράλληλη διδασκαλία σε δύο τμήματα:

 
για το Τμήμα 1, το οποίο παρακολουθούν οι σπουδαστές με επίθετα που ξεκινούν από Α-Με, η διδασκαλία γίνεται κάθε Δευτέρα 8:45 π.μ. – 10:30 π.μ. και κάθε Τρίτη 12:45 μ.μ. - 13:30 μ.μ. στην Αίθουσα 26. 
 
για το Τμήμα 2, το οποίο παρακολουθούν οι σπουδαστές με επίθετα που ξεκινούν από Μη-Ω, η διδασκαλία γίνεται κάθε Δευτέρα 8:45 π.μ. – 10:30 π.μ. στην Αίθουσα 28 και κάθε Τρίτη 12:45 μ.μ. - 13:30 μ.μ. στην Αίθουσα 31
 

Διδάσκοντες

Τμήμα 1: Γ. Κακάλη.
Τμήμα 2: Κ. Κορδάτος.
 

Διδακτικό βοήθημα

  1. Σ. Λιοδάκης, "Εφαρμοσμένη Ανόργανη Χημείας". Εκδόσεις Παρισιανός. 2003
  2. Γ. Πνευματικάκης, Χ. Μητσοπούλου, Κ.Μεθενίτης. "Βασικές Αρχές Ανόργανης Χημείας”. Εκδόσεις Σταμούλη ΑΕ. 2006

Περιεχόμενα Μαθήματος

1. Η Σωματιδιακή Αντίληψη για την Ατομική Δόμηση
Ηλεκτρόνια - Πρωτόνια - Νετρόνια. Πρότυπα Thomson, Rutherfrord, Bohr, Sommerfield.
 
2. Η Κυματοσωματιδιακή Αντίληψη της Ύλης
Κβαντική Θεωρία. Αρχή Αβεβαιότητας. Εξισώσεις Schrödinger. Ατομικά Τροχιακά. Κβαντικοί Αριθμοί. 
 
3. Περιοδικό Σύστημα
Δομή Περιοδικού Πίνακα. Περιοδικές Ιδιότητες Στοιχείων.
 
4. Ιοντικός Δεσμός
Ηλεκτρονιακή Θεωρία Σθένους. Κύκλος Born-Haber. Γεωμετρία Κρυσταλλικών Πλεγμάτων. Πολωσιμότητα Δεσμού.
 
5. Ομοιοπολικός Δεσμός - Σωματιδιακή Αντίληψη
Θεωρία Lewis. Κανόνας της Οκτάδας. Τυπικό Φορτίο. Συντονισμός. Χαρακτηριστικά Ομοιοπολικού Δεσμού. Θεωρία VSEPR.
 
6. Ομοιοπολικός Δεσμός - Κβαντομηχανική Αντίληψη
Θεωρία Δεσμού Σθένους. Είδη Δεσμών. Υβριδισμός. Θεωρία Μοριακών Τροχιακών. Ομοιοπυρηνικά και Ετεροπυρηνικά Διατομικά Μόρια.
 
7. Κρυσταλλική Δομή και Μεταλλικός Δεσμός
Μεταλλικός Χαρακτήρας. Κρυσταλλικά Συστήματα. Θεωρία Ελεύθερων Ηλεκτρονίων. Θεωρία Ζωνών.
 
8. Καταστάσεις της Ύλης. Διαμοριακές Δυνάμεις
Είδη διαμοριακών Δυνάμεων. Διπολική Ροπή και Πολικότητα Μορίων. Διαμοριακές Δυνάμεις σε Αέρια και Υγρά. Διαγράμματα Φάσεων. Κρυσταλλικά Στερεά.
 

9. Εφαρμογές Ανόργανης Χημείας στη Σύγχρονη Τεχνολογία 

Βαθμολογία

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει από την γραπτή εξέταση στη θεωρία και τον εργαστηριακό βαθμό, ο οποίος προέρχεται από την ικανότητα παρατήρησης και εξαγωγής συμπερασμάτων, την απόδοση, την εργαστηριακή συνέπεια, τη συνεργασιμότητα στις ομαδικές ασκήσεις, την ικανότητα προσπέλασης πειραματικών προβλημάτων, τη σύνταξη της αναφοράς και επιπλέον από την προφορική ή γραπτή εξέταση που ορίζει ο εποπτεύων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση: προβιβάσιμος βαθμός σε γραπτό και εργαστήριο

Τελικός Βαθμός: 0.5 x (Βαθμός Γραπτού) + 0.5 x (Βαθμός Εργαστηρίου)