Ανόργανη Χημική Τεχνολογία

Το μάθημα περιλαμβάνει:

• Γενική θεώρηση της Ανόργανης Χημικής Βιομηχανίας (προϊόντα, οικονομικά στοιχεία, γεωγραφική κατανομή παραγωγής).

• Αναφορά σε βασικά ανόργανα χημικά και προϊόντα (πρώτες ύλες, καύσιμα, παραγωγική διαδικασία, ισοζύγια μάζας και ενέργειας, οικονομικά στοιχεία).

• Ανόργανη χημική βιομηχανία και ρύπανση (αειφορία, αξιοποίηση παραπροϊόντων, εξοικονόμηση ενέργειας, διάθεση αποβλήτων).

.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ικανοί:

• Να αναφέρουν τα κυριότερα ανόργανα χημικά και προϊόντα με βάση το εύρος παραγωγής/εφαρμογής τους

• Να γράφουν τις κύριες χημικές αντιδράσεις της παραγωγικής διαδικασίας

• Να περιγράφουν την παραγωγική διαδικασία

• Να εντοπίζουν την επίδραση των επιμέρους διεργασιών της παραγωγικής διαδικασίας στις ιδιότητες των προϊόντων

• Να σχεδιάζουν το διάγραμμα ροής της παραγωγικής διαδικασίας

• Να εντοπίζουν τις πηγές ρύπανσης κατά την παραγωγική διαδικασία και τους τρόπους αντιμετώπισής τους

• Να επιλύουν ασκήσεις ισοζυγίων μάζας-ενέργειας