Αέρια και Στερεά Καύσιμα

Αντικείμενο

Σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση βασικών ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών αερίων και στερεών καυσίμων, της μετατροπής και της αναβάθμισης στερών καυσίμων και βιομάζας.

Περιεχόμενα

Φυσικό Αέριο: Παραγωγή φυσικού αερίου, επεξεργασία φυσικού αερίου, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή φυσικού αερίου, υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Υγραέρια: Παραγωγή, ιδιότητες και χρήσεις υγραερίων, Υγραεριοκίνηση.

Βιοαέριο: Παραγωγή και συλλογή βιοαερίου, ιδιότητες και χρήσεις βιοαερίου.

Στερεά Καύσιμα: Σύσταση, κατάταξη στερεών καυσίμων, παραγωγή, καύση στερεών καυσίμων.

Βιομάζα: Χαρακτηριστικά βιομάζας, παραγωγή ενέργειας από βιομάζα.

Αναβάθμιση Στερεών Καυσίμων: Πυρόλυση, αεριοποίηση στερεών καυσίμων και βιομάζας, παραγωγή αερίου σύνθεσης, σύνθεση Fischer-Tropsch.