Αρχή

ΣΚΟΠΟΣ και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Σκοπός του μαθήματος είναι η εκπαίδευση και η εξοικείωση με τις διεργασίες και τον εξοπλισμό που αφορά τη μετατροπή της πρωτογενούς ενέργειας σε ενέργεια τελικής χρήσης.

Οι βασικές ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν:

  • Τις διεργασίες μετατροπής των συμβατικών μορφών ενέργειας (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, στερεά καύσιμα) και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας (βιομάζα) σε ενέργεια τελικής χρήσης.
  • Τις διεργασίες και τον εξοπλισμό μετατροπής της ενέργειας των καυσίμων σε θερμική και κινητική ενέργεια (καύση, εστίες, λέβητες, παραγωγή ατμού, στρόβιλοι, κύκλα ισχύος, μηχανές εσωτερικής καύσης.
  • Συστήματα μετατροπής σε άλλες μορφές ενέργειας (υδρογόνο, κυψέλες καυσίμου).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. Πρωτογενής ενέργεια, ενέργεια τελικής χρήσης. Ενεργειακό περιεχόμενο (θερμογόνος δύναμη). Συμβατικοί ενεργειακοί πόροι. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  
  • ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Πετρέλαιο: Χαρακτηρισμός, ιδιότητες. Διεργασίες επεξεργασίας πετρελαίου. Φυσικό Αέριο: Χαρακτηρισμός, ιδιότητες. Διεργασίες επεξεργασίας φυσικού αερίου. Μεταφορά και αποθήκευση φυσικού αερίου. Στερεά Καύσιμα: Χαρακτηρισμός, ιδιότητες. Χρήση στερεών καυσίμων.  
  • ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Βιομάζα, βιοκαύσιμα. Ηλιακή ενέργεια. Αιολική ενέργεια. Γεωθερμία.
  • ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Καύση: Στοιχειομετρία. Είδη φλογών. Καυστήρες. Εστίες καύσης, φούρνοι. Λέβητες. Παραγωγή ατμού, συστήματα ανάκτησης συμπυκνωμάτων. Αεριοποίηση. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Συστήματα ανάκτησης ενέργειας.
  • ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Συσσωρευτές. Υδρογόνο: Παραγωγή, αποθήκευση. Ηλεκτροχημική μετατροπή ενέργειας. Κυψέλες καυσίμου. Παραγωγή ενέργειας από απόβλητα, απορρίμματα.  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Όλοι οι φοιτητές έχουν την υποχρέωση να συμμετάσχουν στην τελική γραπτή εξέταση του μαθήματος. Η τελική εξέταση θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (με κλειστά βιβλία και σημειώσεις) και υπολογιστικές ασκήσεις (με ανοιχτά βιβλία – σημειώσεις). 

ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
Θα υπάρξει ένα προαιρετικό ομαδικό θέμα που θα αφορά την προσομοίωση λειτουργίας διυλιστηρίου. Οι ομάδες θα είναι έως έξι (6) φοιτητών και θα πρέπει να δηλωθούν στους διδάσκοντες. Ο βαθμός του θέματος θα είναι το 10% του τελικού βαθμού. Η παράδοση του θέματος πρέπει να γίνει πριν την τελική εξέταση του μαθήματος.

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Διαμορφώνεται ως εξής:
Τελική Βαθμολογία =  0.9 x (Βαθμολογία Εξέτασης) + 0.1 x (Βαθμολογία Θέματος)