Βιβλιογραφία

Διδακτικά Συγγράμματα

"Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων" (Π. Ταούκης & Β. Ωραιοπούλου, 2019).

“Food Science and Technology, 2nd ed.” G. Campbell-Platt. Taylor & Francis Group. 2017.   

Διδακτικά Συγγράμματα Αναφοράς - Πηγές

Πέραν των συγγραμμάτων του μαθήματος που διατίθενται στους εγγεγραμμένους φοιτητές προτείνονται τα εξής συμπληρωματικά διδακτικά συγγράμματα για την εμβάθυνση και ευρύτερη μελέτη των θεμάτων που καλύπτει το μάθημα:

“Food Chemistry” Ο.R. Fennema. Marcel Dekker Inc., 1996.  

“Fennema’s Food Chemistry, 4th ed.” S. Damodaran, K. Parkin, O. Fennema. CRC Press, Taylor & Francis Group. 2008.  

“Modern Food Microbiology, 7th ed.” J.M. Jay, M.J. Loessner, D.A. Golden. Springer. 2005.

Ανακοινώσεις, πληροφορίες, σημειώσεις και υλικό από τις παραδόσεις του μαθήματος θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα.