Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων

Περιεχόμενο - Σκοπός του Μαθήματος

Το μάθημα Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων παρέχει εισαγωγικές γνώσεις για το τρόφιμο ως σύνθετο υλικό (σύσταση, δομή, ιδιότητες), τη χημεία και μικροβιολογία τροφίμων, την ποιότητα και ασφάλεια. Επίσης περιλαμβάνει τις βασικές διεργασίες επεξεργασίας, ιδιαίτερα την ψύξη-κατάψυξη και στις θερμικές διεργασίες τροφίμων που δεν καλύπτονται από άλλα μαθήματα του προγράμματος σπουδών. Επί πλέον εξετάζονται βασικά θέματα συσκευασίας τροφίμων.

Οργάνωση του Μαθήματος - Υποχρεώσεις

Το μάθημα περιλαμβάνει τρεις ώρες (3) διδασκαλίας ανά εβδομάδα.  Είναι υποχρεωτικό για όλους τους φοιτητές του 6ου Εξαμήνου. Στους εγγεγραμμένους φοιτητές δίνονται διδακτικά συγγράμματα που καλύπτουν όλη την ύλη του μαθήματος.  Oι παραδόσεις εστιάζονται, πέραν της κάλυψης των βασικών αρχών, στην αναφορά πρακτικών παραδειγμάτων εφαρμογής των αρχών αυτών υπό το πρίσμα του Χημικού Μηχανικού που θα κληθεί να συμμετάσχει στο σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση της σύστασης, των διεργασιών παραγωγής και των διαδικασιών ελέγχου ποιότητας των προϊόντων στη Βιομηχανία Τροφίμων.

Η βαθμολογία του φοιτητή προκύπτει από την επίδοσή του στη γραπτή τελική εξέταση, η οποία γίνεται σε όλη την ύλη του μαθήματος.  Επίσης θα δοθούν και δύο θέματα-εργασίες να κατατεθούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και οι οποίες θα μετρήσουν θετικά στο 30% του τελικού βαθμού

Λεπτομέρειες για την ύλη, τις εξετάσεις, κλπ. θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του μαθήματος.