Μηχανική Τροφίμων

Το μάθημα «Μηχανική Τροφίμων» παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για την επεξεργασία και συντήρηση των Τροφίμων που αποτελεί τομέα αιχμής για το χημικό μηχανικό. Αντικείμενο του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων και ικανότητας επίλυσης προβλημάτων σε θέματα σχετικά με τις βασικές διεργασίες της βιομηχανίας τροφίμων, όπως παστερίωση, ψύξη, κατάψυξη, ξήρανση, κλπ. αλλά και με καινοτόμες μη θερμικές διεργασίες (υπερυψηλή πίεση, παλμικά ηλεκτρικά πεδία). Επίσης στο μάθημα θα αναλυθούν οι βασικές παράμετροι της συσκευασίας των τροφίμων.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Θεωρία

1. Εισαγωγή στην επεξεργασία τροφίμων. Συστήματα μεταφοράς υγρών και κονιοποιημένων στερεών τροφίμων - σχετιζόμενες ιδιότητες. Μεταφορά θερμότητας: θέρμανση και ψύξη στην επεξεργασία τροφίμων, θερμικές ιδιότητες, χρήση των συντελεστών f & j

2.  Θερμικές κατεργασίες συντήρησης: ζεμάτισμα, παστερίωση, αποστείρωση

3.  Μη θερμικές κατεργασίες συντήρησης: υπερυψηλή πίεση, παλμικά ηλεκτρικά πεδία

4.  Ψύξη, Κατάψυξη

5.  Ξήρανση: τύποι ξηραντήρων, ξήρανση με ψεκασμό, ξήρανση υπό κατάψυξη

6.  Διεργασίες ισορροπίας: Έκπλυση, Εκχύλιση για ανάκτηση συστατικών με διαλύτες συμβατούς με τα τρόφιμα

7.  Διαχωρισμοί με μεμβράνες: Διήθηση, Υπερδιήθηση, εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων

8.  Συσκευασία: υλικά συσκευασίας, διαπερατότητα αερίων, επίδραση στη διάρκεια ζωής των τροφίμων.

 

Εργαστηριακές ασκήσεις

1.  Θερμικές κατεργασίες τροφίμων, Ζεμάτισμα, Αποστείρωση κονσερβών

2.  Κατάψυξη τροφίμων

3.  Ισόθερμες ρόφησης στα τρόφιμα, προσδιορισμός και εφαρμογές

4.  Εκχύλιση ελαίου

5.  Συμπύκνωση με υπερδιήθηση

6.  Εξευγενισμός ελαίων

7.  Εφαρμογή παλμικών ηλεκτρικών πεδίων στην κατεργασία τροφίμων.

    Τα εργαστήρια είναι υποχρεωτικά και βαθμολογείται η επίδοση των φοιτητών στην εκτέλεση της άσκησης, τη γραπτή αναφορά και την εξέταση. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των ασκήσεων συμμετέχει στον τελικό βαθμό κατά 35%. Στις τελικές εξετάσεις οι σπουδαστές διαγωνίζονται σε θέματα που καλύπτονται από τη θεωρία και τις εργαστηριακές ασκήσεις.