Βιβλιογραφία

Α. Προτεινόμενα  Συγγράμματα:

1η ομάδα συγγραμμάτων:
1.  Μ. Οξενκιουν - Πετροπούλου, “Φυσικές Μέθοδοι Ανάλυσης. Φασματομετρικές  Μέθοδοι”, Εκδ.    Συμμετρία, Αθήνα, 2006.
2.  Α. Παππά, “Φυσικές Μέθοδοι Ανάλυσης:Χρωματογραφικές, Θερμικές, Ηλεκτρομετρικές Μέθοδοι,  Φασματομετρία Μάζας”,  Εκδ. ΕΜΠ, Αθήνα 2004.
3. Συλλογική Εκδοση Εργαστηρίου Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας, “Φυσικές Μέθοδοι Ανάλυσης,   Εργαστηριακές Ασκήσεις”, 3η έκδοση,  Συντονισμός και επιμέλεια Μ. Οξενκιουν - Πετροπούλου, Α. Παππά,      Εκδ. ΕΜΠ,  Αθήνα 2009.

2η ομάδα συγγραμμάτων:
1. Skoog, D. A.,Holler, F.J. and Nieman T.A.   "Αρχές Ενόργανης Ανάλυσης",  (μτφ. Μ. Καραγιάννης, Κ. Ευσταθίου, Ν. Χανιωτάκης), Εκδ. Κωσταράκης, Αθήνα 2002.
2. Συλλογική Εκδοση Εργαστηρίου Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας, “Φυσικές Μέθοδοι Ανάλυσης,   Εργαστηριακές Ασκήσεις”, 3η έκδοση,  Συντονισμός και επιμέλεια Μ. Οξενκιουν - Πετροπούλου, Α. Παππά,      Εκδ.  ΕΜΠ,  Αθήνα 2009.


Β. Άλλη γενική βιβλιογραφία

I.  Ξενόγλωσση

1. G. W. Ewing, “Instrumental Methods of Chemical Analysis”, McGraw-Hill Book Company, 5th ed. 1985.
2. Η.Η. Willard, L.L. Merrit, J. A. Dean, F. A. Settle, “Instrumental Methods of Analysis”, Wadsworth 7th ed. 1988.
3. Skoog, West, Holler, “Fundαmentals of Analytical Chemistry”, Saunders College Publishing 7th ed. 1996.
4. Skoog, Leary, “Principles of Instrumental Analysis” Saunders College Publishing 4th ed. 1992.
5. Skoog, West, Holler, “Analytical Chemistry, An Introduction”, Saunders College Publishing, 6th ed. 1994.
6. W. Fifield, D. Kealy, “Principles and Practice of Analytical Chemistry”, Blackie Academic and Professional 4th ed. 1995
7. D.C. Harris “Quantitative Chemical Analysis”, Freeman 4th ed. 1995.
8. D.C. Harris, “Exploring Chemical Analysis”, Freeman 2nd ed. 1997.
9. Methodicum Chimicum, Vol. 1: Analytical Methods, Academic Press, New York, 1974.
10. R. Kellner, J.–M. Mermet, M. Otto, H.M. Widmer, Analytical Chemistry, Wiley-VCH, Weinheim, Germany, 1998.
11. F. Roussac, A. Rouessac: Chemical Analysis, Modern Instrumentation. Methods and Techniques, 5th ed. J. Wiley and Sons Ltd., Chichester, England, 2000.
12. IMA ’99, International Conference on Instrumental Methods of Analysis. Modern Trends and Applications, 19-22 September 1999, Chalkidiki, Greece. Proceedings Vol. I and Vol. II (ed. M. Ochsenkuehn – Petropoulou, K. M. Ochsenkuehn) Athens, Greece, 1999.
13. IMA ’05, International Conference on Instrumental Methods of Analysis. Modern Trends and Applications,
       2-6 October 2005, Iraklion, Crete, Greece, Book of Abstracts.

ΙΙ. Ελληνική

1. Θ.Π. Χατζηϊωάννου, Μ.Α. Κουππάρη, Ενόργανη Ανάλυση”, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εκδόσεις Δ. Μαυρομμάτη, Αθήνα 1990.
2. Pescok, Shields, Cairns, McWilliam, “Σύγχρονοι Μέθοδοι στην Χημική Ανάλυση, (Μετάφραση: Σ. Βολιώτη), εκδόσεις Γ. Πνευματικός, Αθήνα 1980.
3. Μ.Ι. Καραγιάννης, “Επεξεργασία, αξιολόγηση και παρουσίαση αναλυτικών δεδομένων”, Εκδ.      Παπαδάμης, 1987”
4. McMurry, “Οργανική Χημεία”, Τόμος Ι, Κεφ. 13, Πανεπιστημονικές Εκδόσεις Κρήτης, 2001.