Περιβαλλοντική Αποτίμηση και Βελτιστοποιήση Βιομηχανικών Διεργασιών