Σκοπός 

Παρουσίαση διαδικασιών για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων και προστασίας του περιβάλλοντος από ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Ανάλυση των διεργασιών και σχεδιασμός των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αερίων, υγρών και στερεών αποβλήτων.

Περιεχόμενα μαθήματος

  • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: Εξισορρόπηση παροχής. Πρωτογενής επεξεργασία (κροκίδωση, διαχωρισμός δια βαρύτητας). Δευτερογενής επεξεργασία (διεργασίες σταθεροποίησης: αερόβια βιολογική αποδόμηση BOD – ενεργός ιλύς – βιόφιλτρα, απομάκρυνση θρεπτικών – αζώτου και φωσφόρου). Τριτογενής επεξεργασία (απολύμανση, ιοντοεναλλαγή, αντίστροφη όσμωση).
  • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: Παραγωγή και σύσταση λασπών. Πάχυνση λασπών. Σταθεροποίηση βιολογικών λασπών. Σταθεροποίηση οργανικών στερεών αποβλήτων. Αφυδάτωση σταθεροποιημένων λασπών. Επεξεργασία στερεών απορριμμάτων.
  • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: Απομάκρυνση αιωρουμένων σωματιδίων – παγίδες καθίζησης, κυκλώνες, σακκόφιλτρα, ηλεκτροστατικά φίλτρα. Απομάκρυνση αερίων χημικών ρύπων – πλυντρίδες, απογυμνωτές.