Εργασίες

Γενικές Πληροφορίες

Η συμμετοχή στο μάθημα είναι ουσιαστικά απαραίτητη. Αυτό ισχύει τόσο για τη θεωρία της διδακτικής όσο και - κύρια - για την επίδειξη και πρακτική άσκηση πάνω στα εργαλεία παραγωγής σύγχρονου διδακτικού υλικού. Η πρακτική άσκηση θα γίνεται περίπου στο δεύτερο μισό του εξαμήνου, στο Εργαστήριο Προσωπικών Υπολογιστών (E.Π.Y./PC Lab) και μόνο με συνεχή παρουσία θα μπορέσετε να ικανοποιήσετε τις απαιτήσεις του μαθήματος.

Είναι σημαντικό να τηρείτε τον Κανονισμό του Ε.Π.Υ. σχολαστικά. Μόνο έτσι θα βρίσκετε την αίθουσα πάντα σε λειτουργική ετοιμότητα, ούτως ώστε να μπορείτε σε κάθε ευκαιρία - εντός και εκτός μαθήματος - να εξασκείσθε δουλεύοντας πάνω στις εργασίες σας.

Το πρόγραμμα απασχόλησης της αίθουσας (μερικής ή ολικής) από τα διάφορα άλλα μαθήματα, είναι αναρτημένο στη σχετική πινακίδα του διαδρόμου. Θυμηθείτε πάντως οτι οι πρωτοετείς έχουν προτεραιότητα!

Τρόπος Βαθμολογίας

  • Η αξιολόγηση της επίδοσης βασίζεται στην συνολική εικόνα/παρουσία στο μάθημα - αμφιθέατρο και PC Lab.
  • Ο τελικός βαθμός διαμορφώνεται από την εργασία στο εργαστήριο, την παρουσίασή της ή από το τελικό γραπτό διαγώνισμα του Φεβρουαρίου.
    Αξιολόγηση εργασιών (70%) 
    Δειγματικές Διδασκαλίες (2 σχολεία) 30%
    Εναλλακτικά: Τελική εξέταση (ανοικτά βιβλία)