Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αυτό σας εισαγάγει στο σχεδιασμό προϊόντων.   Στο μάθημα «Σχεδιασμός Χημικών Βιομηχανιών»  (σε άλλα προγράμματα Χημικής Μηχανικής ονομάζετε «Σχεδιασμός Χημικών Διεργασιών») η βασική ερώτηση είναι πώς να κατασκευαστεί ένα χημικό προϊόν.   Στο μάθημα «Σχεδιασμός Προϊόντων» η βασική ερώτηση είναι ποιό προϊόν πρέπει να κατασκευαστεί. Οι ερωτήσεις αυτές συχνά βρίσκονται μπροστά στο χημικό μηχανικό που εργάζεται στη βιομηχανία.  Όπως και το αντίστοιχο μάθημα του σχεδιασμού διεργασιών, το μάθημα αυτό είναι σύνθεση των γνώσεων που παίρνει ο σπουδαστής από μαθήματα προηγουμένων ετών. 

Ο σχεδιασμός προϊόντων έχει τα εξής στάδια: 

1. Ανάγκες: Αναγνώριση των αναγκών του καταναλωτή ή πελάτη και μετατροπή των αναγκών σε μετρήσιμες προδιαγραφές

2. Ιδέες:   Συγκέντρωση ιδεών που πιθανόν να μπορούν να φέρουν το επιθυμητό
  αποτέλεσμα.  Αξιολόγηση των συγκεντρωθέντων ιδεών και επιλογή μικρού
  αριθμού από τις καλλίτερες

3. Επιλογή: Λεπτομερείς υπολογισμοί για τις καλλίτερες ιδέες από το προηγούμενο στάδιο
  (οι υπολογισμοί αναφέρονται σε τεχνικά μεγέθη).  Επιλογή της ιδέας που θα
  ακολουθηθεί.

4. Παραγωγή: Σχεδιασμός του τρόπου παραγωγής του νέου προϊόντος (όχι όσο λεπτομερής όσο   στο σχεδιασμό χημικών διεργασιών) 

Ο καθοριστικός παράγοντας στο σχεδιασμό προϊόντων είναι διαφορετικός για κάθε είδος προϊόντος. Για βασικά χημικά (commodities), ο καθοριστικός παράγοντας είναι το κόστος, γιά καταναλωτικά προϊόντα και συσκευές είναι η ευκολία χρήσης, για μόρια ο χρόνος από την ανακάλυψη στην αγορά, και για προϊόντα με συγκεκριμένη δομή η λειτουργικότητα.  Τα 4 είδη προϊόντων που αναφέρθηκαν προηγουμένως έχουν διαφορετικό στάδιο που είναι δύσκολο για το σχεδιασμό τους.  Για εμπορεύσιμα χημικά, το δύσκολο στάδιο είναι η Παραγωγή.   Για καταναλωτικά προϊόντα και μόρια, το δύσκολο στάδιο είναι η Επιλογή.  Για προϊόντα με συγκεκριμένη δομή το δύσκολο στάδιο είναι το στάδιο Ανάγκες  και, ειδικά, η μετατροπή τους σε μετρήσιμες προδιαγραφές. 

Βαθμός

Διδασκαλία μαθήματος σχεδισμού χωρίς τη συμμετοχή των σπουδαστών στο σχεδιασμό δεν νοείται.  Γι αυτό οι σπουδαστές χωρίζονται σε ομάδες και τους ανατίθενται μελέτες σχεδιασμού.  Τα αποτελέσματα των μελετών παρουσιάζονται γραπτά και προφορικά.