Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αυτό σας εισαγάγει στο σχεδιασμό προϊόντων.   Στο μάθημα «Σχεδιασμός Χημικών Βιομηχανιών»  (σε άλλα προγράμματα Χημικής Μηχανικής ονομάζετε «Σχεδιασμός Χημικών Διεργασιών») η βασική ερώτηση είναι πώς να κατασκευαστεί ένα χημικό προϊόν.   Στο μάθημα «Σχεδιασμός Προϊόντων» η βασική ερώτηση είναι ποιό προϊόν πρέπει να κατασκευαστεί. Οι ερωτήσεις αυτές συχνά βρίσκονται μπροστά στο χημικό μηχανικό που εργάζεται στη βιομηχανία.  Όπως και το αντίστοιχο μάθημα του σχεδιασμού διεργασιών, το μάθημα αυτό είναι σύνθεση των γνώσεων που παίρνει ο σπουδαστής από μαθήματα προηγουμένων ετών. 

Ο σχεδιασμός προϊόντων έχει τα εξής στάδια: 

1. Ανάγκες: Αναγνώριση των αναγκών του καταναλωτή ή πελάτη και μετατροπή των αναγκών σε μετρήσιμες προδιαγραφές

2. Ιδέες:   Συγκέντρωση ιδεών που πιθανόν να μπορούν να φέρουν το επιθυμητό
  αποτέλεσμα.  Αξιολόγηση των συγκεντρωθέντων ιδεών και επιλογή μικρού
  αριθμού από τις καλλίτερες

3. Επιλογή: Λεπτομερείς υπολογισμοί για τις καλλίτερες ιδέες από το προηγούμενο στάδιο
  (οι υπολογισμοί αναφέρονται σε τεχνικά μεγέθη).  Επιλογή της ιδέας που θα
  ακολουθηθεί.

4. Παραγωγή: Σχεδιασμός του τρόπου παραγωγής του νέου προϊόντος (όχι όσο λεπτομερής όσο   στο σχεδιασμό χημικών διεργασιών) 

Ο καθοριστικός παράγοντας στο σχεδιασμό προϊόντων είναι διαφορετικός για κάθε είδος προϊόντος. Για βασικά χημικά (commodities), ο καθοριστικός παράγοντας είναι το κόστος, γιά καταναλωτικά προϊόντα και συσκευές είναι η ευκολία χρήσης, για μόρια ο χρόνος από την ανακάλυψη στην αγορά, και για προϊόντα με συγκεκριμένη δομή η λειτουργικότητα.  Τα 4 είδη προϊόντων που αναφέρθηκαν προηγουμένως έχουν διαφορετικό στάδιο που είναι δύσκολο για το σχεδιασμό τους.  Για εμπορεύσιμα χημικά, το δύσκολο στάδιο είναι η Παραγωγή.   Για καταναλωτικά προϊόντα και μόρια, το δύσκολο στάδιο είναι η Επιλογή.  Για προϊόντα με συγκεκριμένη δομή το δύσκολο στάδιο είναι το στάδιο Ανάγκες  και, ειδικά, η μετατροπή τους σε μετρήσιμες προδιαγραφές. 

Βαθμός

Διδασκαλία μαθήματος σχεδιασμού χωρίς τη συμμετοχή των σπουδαστών στο σχεδιασμό δεν νοείται.  Καθ'όλο το εξάμηνο από τους σπουδαστές και τις σπουδάστριες παραδίδoνται εργασίες σε συγκεκριμένες προθεσμίες. Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών των γραπτών εργασιών και των προφορικών εξετάσεων τους.

Ειδικότερα, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές παραδίδουν 3 εργασίες εντός του εξαμήνου σε διαδοχικές (απέχουσες μεταξύ τους χρονικά) προθεσμίες και με συντελεστή 20% εκάστη εργασία. Επίσης, επεξεργάζονται άλλη μιά εργασία καθ όλο το εξάμηνο με συντελεστή 40%.Ο τελικός βαθμός (σταθμισμένος μέσος όρος) προκύπτει από τους επιμέρους βαθμούς με τους αντίστοιχους συντελεστές τους. Σημειώνεται ότι κάθε εργασία βαθμολογείται τόσο ως γραπτό κείμενο όσο και με προφορική εξέταση-παρουσίαση, και ο βαθμός της κάθε εργασίας προκύπτει ως μέσος όρος των επιμέρους βαθμών.