Γενικά

Στοιχεία Μαθήματος

Τίτλος: Ασφάλεια Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

Σχολή: Χημικών Μηχανικών

Εξάμηνο: 9ο

Διδάσκοντες: Μ. Κροκίδα, Αν. Καθ. ΕΜΠ

Πρόγραμμα: 2 ώρες θεωρία (κάθε Δευτέρα 8.45 - 10.30) και 1 ώρα υπολογιστικό εργαστήριο (κάθε Δευτέρα 10.45 - 11.30)

   

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η περιγραφή, μαθηματική αποτύπωση και προσομοίωση των βασικών φαινομένων που λαμβάνουν χώρα κατά τις διάφορες φάσεις ατυχημάτων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις που παράγουν, αποθηκεύουν ή/και διακινούν τοξικές ή/και εύφλεκτες ουσίες. Εξετάζονται:
  • Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης (ΒΑΜΕ)
  • Εθνικό και Κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο
  • σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης
  • μεθοδολογίες εκτίμησης επικινδυνότητας των ΒΑΜΕ
  • πολλαπλασιαστικά φαινόμενα
  • μελέτες ασφάλειας
 Αποτελεί τη φυσική συνέχεια των μαθημάτων: α. Μηχανική Φυσικών Διεργασιών Ι, β. Μηχανική Φυσικών Διεργασιών ΙΙ, γ. Σχεδιασμό Χημικών Βιομηχανιών.