Βιβλιογραφία

Διδακτικά συγγράματα

"Αριθμητικές μέθοδοι για προβλήματα μηχανικής", Π. Νταουτίδης, Σ. Μαστρογεωργόπουλος, Ε. Σιδηροπούλου, εκδ. ΑΝΙΚΟΥΛΑ, 2010.

"Αριθμητικές Μέθοδοι για Μηχανικούς", S. Chapra  and R. Canale, εκδ. Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 2014