Υλικό

Υπολογιστικό Εργαλείο

https://octave-online.net/ (Οδηγίες χρήσης)

Γενικά

Προγραμματισμός με MATLAB - Συνοπτικός Οδηγός

Σφάλματα στρογγυλοποίησης (Round-off errors)


Θεωρία

Εισαγωγή

Σφάλματα

Εύρεση ριζών

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης

Συστήματα γραμμικών αλγεβρικών εξισώσεων

Παρεμβολή - Προσαρμογή

Αριθμητική Ολοκλήρωση

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις – Πρόβλημα αρχικών τιμών (1/2)

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις – Πρόβλημα αρχικών τιμών (2/2)


Βιντεοσκοπημένα μαθήματα

Μέθοδος Newton-Raphson: Τετραγωνική σύγκλιση - Επίλυση συστήματος εξισώσεων

Προβλήματα Συνοριακών Τιμών: επίλυση με τη μέθοδο Πεπερασμένων Διαφορών

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις – Πρόβλημα αρχικών τιμών (1/2)

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις – Πρόβλημα αρχικών τιμών (2/2)


Εργαστήριο

Αναλυτική λύση και αριθμητική επίλυση του προβλήματος του Bungee Jumper

Round-off errors

Αριθμητική Παραγώγιση (Octave Bucket)

Εύρεση ριζών (Octave Bucket)

Επίλυση συστήματος μη γραμμικών εξισώσεων (Octave Bucket)

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης (Octave Bucket)

Συστήματα γραμμικών αλγεβρικών εξισώσεων (Octave Bucket)

Παρεμβολή - Προσαρμογή (Octave Bucket)

Αριθμητική Ολοκλήρωση (Octave Bucket)

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις – Πρόβλημα αρχικών τιμών (1/2)  (Octave Bucket)

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις – Πρόβλημα αρχικών τιμών (2/2)  (Octave Bucket)

Μέθοδος Πεπερασμένων Διαφορών (Octave Bucket)