Γενικά

Σκοπός

Εισαγωγή στη Μαθηματική μοντελοποίηση και υπολογιστική επίλυση προβλημάτων μηχανικού. Υπολογιστική επίλυση αλγεβρικών εξισώσεων. Προσαρμογή καμπυλών (curve fitting). Αριθμητική/Προσεγγιστική παραγώγιση και ολοκλήρωση. Υπολογιστική επίλυση συνήθων διαφορικών εξισώσεων (Ordinary differential equations). Προβλήματα αρχικών τιμών. Προβλήματα συνοριακών τιμών. Προβλέπεται, σε κάθε ενότητα, θεωρητική εκπαίδευση στην Τάξη, και στη συνέχεια εξάσκηση στο Υπολογιστικό Εργαστήριο (PC-Lab).

 

Φύλλο ταυτότητας μαθήματος

Φύλλο ταυτότητας μαθήματος