Εξεταστική Διαδικασία

Εξεταστική Διαδικασία

Ο βαθμός στο μάθημα προκύπτει από τις εκθέσεις επί των υπολογιστικών θεμάτων και τη σχετική εξέταση στο PC-lab.