Γενικά

Περιεχόμενο του μαθήματος:

Γενικά περί προσομοίωσης φαινομένων μεταφοράς-εξισώσεις διατήρησης. Περί διακριτοποίησης διαφορικών εξισώσεων με μερικές παραγώγους. H μέθοδος Galerkin/πεπερασμένων στοιχείων. Οικοδόμηση υπολογιστικού κώδικα. Υπολογιστική ανάλυση μη γραμμικών προβλημάτων.

Yπολογιστικό Εργαστήριο
Εισαγωγή στο λογισμικό COMSOL Multiphysics. Κατάστρωση προβλημάτων φαινομένων μεταφοράς: Διαφορικές εξισώσεις, συνοριακές και αρχικές συνθήκες. Επίλυση ρεαλιστικών προβλημάτων συνδυασμένων φαινομένων μεταφοράς, σε μεταβατική και μόνιμη κατάσταση.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

  • Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
     
  • Φαινόμενα Μεταφοράς
     
  • Υπολογιστικές Μέθοδοι για Μηχανικούς

 

  Φύλλο ταυτότητας μαθήματος

 

Επίκαιρες ανακοινώσεις