Γενικά

Πληροφορίες - Information

Σκοπός

Μεθοδολογία σχεδιασμού βιομηχανικών διεργασιών ώστε να ελαχιστοποιείται η χρήση νερού, α΄ υλών και ενέργειας καθώς επίσης και να μεγιστοποιείται η επαναχρησιμοποίηση των παραγομένων παραπροϊόντων.

Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας, Θερμοδυναμική, Επιστήμη και Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Τεχνική  Φυσικών και Χημικών Διεργασιών

Περιεχόμενο

Εισαγωγή στο σχεδιασμό «καθαρών» τεχνολογιών: Πρόληψη και έλεγχος ρύπανσης

Νομοθεσία, κίνητρα. Ελαχιστοποίηση παραγωγής αποβλήτων: δυνατότητες και περιορισμοί. Πρόληψη ρύπανσης και ολοκληρωμένα παραγωγικά συστήματα. Καθαρές Τεχνολογίες και ανάπτυξη.

Ανάλυση οριακού σημείου: Ανάπτυξη της μεθοδολογίας του οριακού σημείου για την πρόληψη της ρύπανσης, την ελάττωση εκπομπών ρύπων, την ελαχιστοποίηση χρήσης του νερού καθώς και την μεγιστοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας.

Εφαρμογές: Ανακύκλωση παλαιόχαρτου (εισαγωγή, μέθοδοι απελευθέρωση ινών, απομάκρυνσης ρύπων και μελανιών, μέθοδοι οπτικής αναβάθμισης)

Μέθοδος  Διεξαγωγής Μαθήματος

  • Θεωρητική διδασκαλία.
  • Επίλυση παραδειγμάτων στο πίνακα.


Αξιολόγηση Επίδοσης

  • Αξιολόγηση Εργασιών

Ενιαίος βαθμός

Bαθμός εργασιών

 

 

Objective

Industrial processes design methodology to minimize water use, a material and energy as well as to maximize the reuse of by-products.

Prerequisite knowledge

Applied Mathematics, Mass and Energy Balances, Thermodynamics, Environmental Technology, Physical and Chemical Process Engineering

Content

    Introduction to the design of "clean" technologies: pollution prevention and control

    
Legislation, incentives. waste minimization: possibilities and limitations. Pollution prevention and integrated production systems. Clean technologies and development.

    
Breakeven analysis: Development of the methodology of the pinch point for the prevention of pollution, the emissions reduction, minimize water use and maximize energy savings.


Course Method

    Theoretical teaching.
    
Solving examples in the table.


Performance evaluation

    Coursework evaluation

Single degree

Coursework degree