Επικοινωνία

Διδάσκοντες

Καθ. Α. Μοροπούλου, 210 7723276, amoropul@central.ntua.gr

Αν. Καθ. Α. Μπακόλας, 210 7724237, abakolas@mail.ntua.gr

Διοικητική Υποστήριξη

Κ. Λαμπρόπουλος, ΕΔΙΠ, 210 7723103, klabrop@central.ntua.gr