Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στις έννοιες και τις μεθόδους της Επιστήμης και Τεχνικής των Δομικών Υλικών, που επιτρέπουν το χαρακτηρισμό, τον έλεγχο, το σχεδιασμό, την επιλογή, την προστασία και τη διαχείριση των δομικών υλικών εφαρμοσμένων στην κλίμακα των πραγματικών συστημάτων και στις συνθήκες του λειτουργικού τους περιβάλλοντος.

Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται αναλυτικά οι κατηγορίες δομικών υλικών και εξετάζονται τα κριτήρια ταξινόμησης και χρήσης με βάση τη σχέση δομής / ιδιοτήτων / τεχνικών κατεργασιών ανά κατηγορία υλικών. Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι κατηγορίες, οι τεχνολογίες, οι ιδιότητες και ο χαρακτηρισμός των δομικών λίθων, των πλίνθων και των κεράμων, η σύσταση και η διαδικασία παρασκευής κονιών και κονιαμάτων, καθώς και τα βασικά είδη και οι ιδιότητες τσιμέντου και του σκυροδέματος. Παράλληλα αναλύονται η σύσταση και οι ιδιότητες των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος, των δομικών χαλύβων και του αλουμινίου.

Στο δεύτερο μέρος, που αφορά τον έλεγχο ποιότητας, καθορίζεται η έννοια της ποιότητας στον κατασκευαστικό κλάδο, παρουσιάζονται τα συστήματα πιστοποίησης και τα κυριότερα συστήματα διαχείρισης ποιότητας στον κατασκευαστικό κλάδο, ενώ παράλληλα αναλύεται η δομή, ο ρόλος και η δράση του Ειδικού Συμβούλου Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ). Αναπτύσσεται επίσης η επιστημονική μεθοδολογία υποστήριξης συστήματος ολικής ποιότητας καθώς και το ολοκληρωμένο πλαίσιο ελέγχου ποιότητας με μη καταστρεπτικές μεθόδους, ενώ παρουσιάζονται οι σχετικοί κανονισμοί, τα standards και τα normals.

Στο τρίτο μέρος αναλύεται η μεθοδολογία επιλογής και σχεδιασμού των δομικών υλικών, με βάση την επιτελεστικότητα και τον κύκλο ζωής των υλικών και τα κριτήρια επίδρασης του περιβάλλοντος και ενεργειακής απόδοσης.