Σκοπός
Η επαφή και η εκπαίδευση των σπουδαστών σε θέματα βιοτεχνολογίας που άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος, όπως ο σχεδιασμός συστημάτων επεξεργασίας αποβλήτων, η βιοαποικοδόμηση τοξικών ουσιών, η παραγωγή βιοκαυσίμων, και η βιομετατροπή της βιομάζας για την παραγωγή ουσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Περιεχόμενα
Μελέτη βιοαντιδραστήρων αιωρούμενων και ακινητοποιημένων κυττάρων. Ζυμώσεις στερεάς κατάστασης. Φαινόμενα μεταφοράς σε βιοαντιδραστήρες.. Μεικτές καλλιέργειες. Αλληλεπιδράσεις σε μεικτές καλλιέργειες. Βιομηχανική αξιοποίηση μεικτών καλλιεργειών. Βιολογική επεξεργασία αποβλήτων. Προχωρημένα συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων. Βιολογικά φίλτρα. Ανάπτυξη βιολογικών διεργασιών φιλικών στο περιβάλλον.
Βιολογική αξιοποίηση βιομάζας Συστατικά της βιομάζας. Ενζυμικά συστήματα υπεύθυνα για την αποικοδόμηση της βιομάζας. Διεργασίες παραγωγής βιοκαυσίμων (βιοαέριο, υδρογόνο, βιοαιθανόλη, βιο-ντίζελ).

Εργαστηριακές ασκήσεις:
Περιλαμβάνουν Ασκήσεις φωτομετρίας, υπολογισμού κινητικών σταθερών ενζυμικών δράσεων, ενζυμικής κατάλυσης σε μη συμβατικά μέσα, απομόνωσης και χαρακτηρισμού βακτηριακού DNA, διάρρηξης ενζύμων για την παραλαβή ενδοκυτταρικών ενζύμων, χρωματογραφικών τεχνικών απομόνωσης και καθαρισμού ενζύμων καθώς και υπολογισμού παραμέτρων ανάπτυξης  σε βιοαντιδραστήρα. 

Εκπαιδευτική Διαδικασία
Το μάθημα περιλαμβάνει 3 ώρες θεωρία και 3 ώρες εργαστηριακή άσκηση  εβδομαδιαία.
Οι εργαστηριακές ασκήσεις είναι υποχρεωτικές, οι σπουδαστές παραδίδουν έκθεση και εξετάζονται προφορικά. Οι εργαστηριακές ομάδες είναι διμελείς.
Ο τελικός βαθμός προκύπτει:  0.4 Χ βαθμός εργαστηρίου + 0.6 Χ βαθμός γραπτής εξέτασης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ1η Eργαστηριακή ημέρα

1η Eργαστηριακή ημέρα
Πείραμα 1: Το μοριακό φάσμα του κυτοχρώματος
Τα κυτοχρώματα
Πείραμα 2: Μέτρηση γλυκόζης με τη μέθοδο του δινιτροσαλικυλικού οξέος
Πείραμα 3: Ενζυμική μέτρηση γλυκόζης με εμπορικό διαγνωστικό σκεύασμα
2η Eργαστηριακή ημέρα
Πείραμα 4: Κατασκευή καμπύλης αναφοράς παρα-νιτροφαινόλης
Πείραμα 5: Μέτρηση ενεργότητας του ενζύμου β-γαλακτοζιδάση
Πείραμα 6: Μέτρηση ενεργότητας του ενζύμου ινβερτάση
3η Eργαστηριακή ημέρα
Πείραμα 7: Μελέτη της επίδρασης του pH στη δράση της β-γαλακτοζιδάσης
Πείραμα 8: Χρωματογραφία χάρτου για τον προσδιορισμό αμινοξέων
4η Eργαστηριακή ημέρα
Πείραμα 9: Προσδιορισμός κινητικών σταθερών του ενζύμου ινβερτάση
Πείραμα 10 : Μορφολογική αναγνώριση μικροοργανισμών στο μικροσκόπιο
5η Eργαστηριακή ημέρα
Πείραμα 11 : Ποσοτικός προσδιορισμός κυτταρικής συγκέντρωσης
Πείραμα 12: Απομόνωση και χαρακτηρισμός DNA από τη ζύμη Saccharomyces cerevisiae
6η Eργαστηριακή ημέρα
Πείραμα 13: Προσδιορισμός δράσης της λιπάσης κατά την αντίδραση υδρόλυσης του  παρα-νιτροφαινυλεστέρα του λαυρικού οξέος σε αντίστροφα μικκύλια
7η Eργαστηριακή ημέρα
Πείραμα 14: Ακινητοποίηση ενζύμων μέσω εγκλωβισμού σε πήγμα
8η Eργαστηριακή ημέρα
Πείραμα 15: Υπολογισμός παραμέτρων κυτταρικής ανάπτυξης σε βιοαντιδραστήρα
9η Eργαστηριακή ημέρα
Πείραμα 16: Καταβύθιση με θειικό αμμώνιο – Διαχωρισμός πρωτεϊνών με υγρή χρωματογραφία
10η Eργαστηριακή ημέρα
Πείραμα 17: Μελέτη της διάρρηξης κυττάρων
11η & 12η Εργαστηριακή ημέρα
Εξέταση στο Εργαστήριο