Βιβλιογραφία

Διδακτικά συγγράμματα

 • Κέκος Δ. & Παπαγιαννάκος Ν. (2006). Σημειώσεις Βιοχημικής Μηχανικής,  Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ 
 • Καλογερής Ε. & Κέκος Δ. (2008). Στοιχεία Βιοχημικής Μηχανικής,  Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
 • Λυμπεράτος Γ. και Παύλου Σ., (2011), Εισαγωγή στη Βιοχημική Μηχανική, Εκδόσεις Τζιόλα

Άλλα συγγράμματα

 1. Shuler M. & Kargi F. (2005). Μηχανική Βιοδιεργασιών – Βασικές Έννοιες, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ

 2. Doran P. (1995). Bioprocess Engineering Principles, 3rd Printing, Academic Press, San Diego

 3. Καλογερής Ε., Σταμάτης Χ. (2006). Στοιχεία Ενζυμικής & Μικροβιακής Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 4. Aiba S., Humphrey A., Millis N. (1965). Biochemical Engineering, Academic Press, New York & University of Tokyo Press

 5. Ghose T.K. (1990). Bioproces Computations in Biotechnology Vol 1, Ellis Horwood, West Sussex, England

 6. Flickinger M.C., Drew S.W. (1999). Encyclopedia of Bioprocess Technology: Fermentation, Biocatalysis & Bioseparation, Vol 1-5, John Wiley & Sons Inc., New York

 7. Ratledge C. & Kristiansen B. (2001). Basic Biotechnology, 2nd edition, Cambridge University Press

 8. Demain A. & Davies J. (1999). Manual of Industrial Microbiology & Biotechnology, 2nd Edition, ASM Press, Washington D.C.

 9. Rehm, H-J. Reed G., Puhler, H-J., Stadler, P. (1999).Biotechnology, Vol. 5a  Editors A. Mountain, U.M. Ney and D. Schomburg), Willey-VCH, Weinheim

 10. Levenspiel O. (1999). Chemical Reaction Engineering, 3rd Edition, John Wiley & Sons, New York

 11. Bailey J. & Ollis D. (1986). Biochemical Engineering Foundamentals, 2nd Edition, McGraw-Hill International Editions, Singapore