Σκοπός

Η εκπαίδευση στα αντικείμενα της ανάλυσης, του σχεδιασμού, του ελέγχου και της βελτιστοποίησης βιοδιεργασιών. Στο μάθημα χρησιμοποιούνται τα βασικά εργαλεία της χημικής μηχανικής στο σχεδιασμό και στη λειτουργία βιοαντιδραστήρων κυττάρων και ενζύμων.

Περιεχόμενα

  • Κινητική ενζυμικών δράσεων. Σύνθετες ενζυμικές δράσεις. Επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων στην κινητική των ενζυμικών δράσεων. Συστήματα ακινητοποιημένων ενζύμων. 
  • Κινητικά μοντέλα κυτταρικής ανάπτυξης. Κινητική παραγωγής μεταβολικών προϊόντων. Ισοζύγια μάζας σε βιοαντιδραστήρες κυττάρων. Επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων στην κινητική της κυτταρικής ανάπτυξης.
  • Συστήματα βιοαντιδραστήρων. Βιοαντιδραστήρες διαλείποντος, συνεχούς και ημιδιαλείποντος έργου. Βιοαντιδραστήρες εμβολικής ροής
  • Μεταφορά Ο2 σε Καλλιέργειες Κυττάρων. Διαλυτότητα του Ο2. Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Μεταφορά Ο2 σε Ζυμωτήρες. Απαίτηση των Κυττάρων σε Ο2. Προσδιορισμός kLα
  • Διατάξεις Μηχανικής Ανάδευσης. Πρότυπα και Μηχανισμοί Ανάμειξης. Προσδιορισμός Αποτελεσματικότητας της Ανάμειξης. Ενεργειακές Απαιτήσεις της Ανάδευσης
  • Θερμική Καταστροφή Μικροοργανισμών. Αποστείρωση Διαλείποντος και Συνεχούς έργου. Αποστείρωση με Διήθηση. Αποστείρωση Αέριων Ρευμάτων
  • Ετερογενείς Αντιδράσεις και Βιοτεχνολογικές Διεργασίες. Στερεοί Βιοκαταλύτες. Περιοριστικά Φαινόμενα στην Κύρια Φάση του Ρευστού. Ακινητοποιημένα Ένζυμα. Αντίδραση στο Εσωτερικό Στερεού Βιοκαταλύτη. Άμβλυνση Περιορισμών λόγω Μεταφοράς Μάζας

Εκπαιδευτική Διαδικασία

Το μάθημα περιλαμβάνει 3 ώρες θεωρία και 2 ώρες φροντιστηριακές ασκήσεις εβδομαδιαία. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα (8:45-10:30, Κτ. Χ.-Μ. Αιθ. 31) και Τετάρτη (8:45-11:30, Κτ. Χ.-Μ. Αιθ. 31). Ο βαθμός προκύπτει από προαιρετικές εξετάσεις προόδου (50%) και από την τελική εξέταση.