Αρχή

Περιγραφή

Η χρήση προχωρημένων και εφαρμοσμένων υπολογιστικών μεθόδων στο Σχεδιασμό Διεργασιών και Συστημάτων Χημικής Μηχανικής. Έμφαση στα προβλήματα Αριστοποίησης Συναρτήσεων με και χωρίς περιορισμούς και στην επίλυση συστημάτων μη-γραμμικών εξισώσεων.

Περιεχόμενο Μαθήματος

  • Μαθηματική προτυποποίηση και εμβάθυνση στο Σχεδιασμό
  • Αριθμητική Επίλυση Συστημάτων Αλγεβρικών Εξισώσεων
  • Αριστοποίηση Συναρτήσεων Μιας Μεταβλητής (΄Ερευνα Γραμμής)
  • Αριστοποίηση Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών
  • Μαθηματικός Προγραμματισμός (Αριστοποίηση με Περιορισμούς)