Βιβλία

Βασικό βιβλίο

R. B. Bird, W. E. Stewart and E. N. Lightfoot, “Transport Phenomena”, Wiley, New York, 1960. 2nd edition, 2002.

Διαθέσιμο σε Ελληνική μετάφραση, "Εισαγωγή στα Φαινόμενα Μεταφοράς", Εκδόσεις Τζιόλα, 2018.

    Χρήσιμα σχετικά συγγράμματα
    (υπάρχουν στην κεντρική βιβλιοθήκη ΕΜΠ*)

    W. M. Deen, "Analysis of Transport Phenomena", Oxford Univeristy Press, 2nd edition, 2011
    G. K. Batchelor, "Introduction to Fluid Dynamics", Cambridge University Press, 1967
    Α. Θ. Παπαϊωάννου, “Μηχανική των Ρευστών", Tόμοι Ι & ΙΙ, Εκδόσεις Κοράλι, Αθήνα, 2002

   *Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ