Προχωρημένη Ρευστομηχανική

Αντικείμενο Μαθήματος

Βασικός σκοπός του μαθήματος:

Το μάθημα εντάσσεται στην Κατεύθυνση "Σχεδιασμός Διεργασιών" - Εμβάθυνση "Μηχανική Διεργασιών" και διδάσκεται στο 9ο εξάμηνο σπουδών.

Είναι μεταπτυχιακού επιπέδου, και έχει κύριο σκοπό την εισαγωγή και ανάπτυξη μεθόδων ανάλυσης, από θεμελιώδεις αρχές, της ροής των ρευστών, και δυνατότητα εφαρμογής σε μεγάλου εύρους χωρικές κλίμακες, από κυτταρική έως ατμοσφαιρική.

Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι η σύνδεση του (μαθηματικού) φορμαλισμού με την κατανόηση της φυσικής της ροής.   Το μάθημα εποικοδομεί στα βασικά προπτυχιακά μαθήματα – Φαινόμενα Μεταφοράς Ι : Μηχανική Ρευστών και Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ : Mεταφορά Θερμότητας και Μάζας – αλλά και σε άλλα που καλύπτουν φαινόμενα και διεργασίες ροής ρευστών, όπως Μηχανική Φυσικών Διεργασιών και Μηχανική Χημικών Διεργασιών.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

Ανώτερα Μαθηματικά για Μηχανικούς

Φαινόμενα Μεταφοράς Ι και ΙΙ

Φύλλο ταυτότητας μαθήματος